Zabudowa nowych układów odpylania w Kluczborku

Nowe układy odpylania w Kluczborku

Nazwa Projektu:
Zabudowa dwóch nowych układów odpylania dla kotłów ciepłowni K-301 w Kluczborku.

Potrzeba realizacji projektu wynika z konieczności dostosowania instalacji odpylania kotłów WRp-23 i WR-15, zabudowanych w ciepłowni centralnej w Kluczborku, do standardu emisyjnego pyłu ze spalania paliwa stałego  - 100mg/Nm3 przy 6% O2, jaki będzie obowiązywać od 1 stycznia 2016r.

Cel Projektu:
Celem projektu jest zabudowa dwóch nowych układów odpylania, pozwalających osiągać stężenie emisji pyłu poniżej 100mg/Nm3 przy 6% O2.

Korzyści z realizacji projektu:
Dzięki realizacji projektu nastąpi ograniczenie emisji pyłu o ok. 12 Mg/rok.

Realizacja projektu poprzez redukcję emisji pyłu pozwoli ograniczyć negatywny wpływdziałalności przemysłowej tj. istniejącej w Kluczborku ciepłowni, na środowisko i dostosować instalację do przyszłych wymogów prawa krajowego oraz wspólnotowego.

Poprawa jakości powietrza, poprzez obniżenie wielkości emisji zanieczyszczeń pyłowych z instalacji spalania paliw, pozwoli Polsce, zgodnie z ideą zrównoważonego rozwoju, prowadzić wzrost gospodarczy, przy jednoczesnym dbaniu o środowisko naturalne, redukując negatywne oddziaływanie na życie i zdrowie człowieka. 

Dofinansowanie:
Wsparcie udzielone przez Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego w kwocie 389 577,30 zł.

Podpisanie umowy:

W dniu 04.03.2014 roku została zawarta umowa w sprawie projektu „Zabudowa dwóch nowych układów odpylania dla kotłów ciepłowni K-301 w Kluczborku” dofinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014.

Umowa została zawarta pomiędzy:

Ministrem Środowiska, pełniącym funkcję Operatora Programu dla Programu PL04 „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii”, w imieniu którego działa Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie a Energetyką Cieplną Opolszczyzny Spółką Akcyjną z siedzibą w Opolu – Beneficjentem.

Tablica informacyjna:

W dniu 30.04.2014 roku została umieszczona tablica informacyjna w miejscu realizacji projektu „Zabudowa dwóch nowych układów odpylania dla kotłów ciepłowni K-301 w Kluczborku” dofinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014.

Kluczbork tablica new

 

 norweskie

Zakończenie Projektu – Tablica pamiątkowa:

Projekt został zakończony w grudniu 2014r. W miejscu realizacji projektu umieszczono tablicę pamiątkową.

kluczbork1


Rezultaty Projektu:

W wyniku realizacji projektu osiągnięto w 100% założony wskaźnik rezultatu określony, jako wzrost liczby instalacji ograniczania pyłu w ilości 2 sztuk. Obie zaplanowane do realizacji instalacje zostały wybudowane, przyjęte do eksploatacji i spełniają założony warunek dotrzymania stężenia pyłu poniżej 100 mg/Nm3 w suchych spalinach w warunkach normalnych przy 6% zawartości tlenu.Supported by a grant from Norway
Norway grants4x

www.eeagrants.org

Read in English

Project name:
Installation of two new dust extraction systems for boilers in the K-301 heat generating plant in Kluczbork.

The need to implement the project stems from the necessity to adapt the dust extraction systems of WRp-23 and WR-15 boilers, installed in the central heat generating plant in Kluczbork, to the emission standard concerning dust generated from solid fuel combustion –100mg/Nm3 at 6% O2, which will apply from 1 January 2016.

Project objective:
The objective of the project is to install two new dust extraction systems that will make it possible to achieve a dust emission concentration below 100mg/Nm3 at 6% O2.

Project implementation benefits:
As a result of project implementation dust emissions will be reduced by approx. 12 Mg/year.

The implementation of the project will make it possible, through the reduction of dust emissions, to limit the negative impact of industrial operations, i.e. those of the existing heat generating plant in Kluczbork, on the environment and to adapt the systems to future national and EC law requirements.

Air quality improvement, through a decrease in the volume of the emission of dust pollutants from fuel combustion systems, will enable Poland, in line with the idea of sustainable development, to continue its economic growth, while, at the same time, taking care of the natural environment by reducing the negative impact on human life and health.

Co-funding:
Support provided by Norway through co-funding from the resources of the Norwegian Financial Mechanism in the amount of PLN 389 577.30.

Agreement signing:

On 4 March 2014 an agreement was concluded regarding the project titled “Installation of two new dust extraction systems for boilers in the K-301 heat generating plant in Kluczbork” co-financed from the resources of the Norwegian Financial Mechanism 2009-2014.

The agreement was concluded between:

the Minister of the Environment, acting as the Programme Operator for the PL04 Programme “Energy saving and promotion of renewable energy sources”, represented by the National Fund for Environmental Protection and Water Management in Warsaw, and Energetyka Cieplna Opolszczyzny Spółka Akcyjna, whose registered office is in Opole – the Beneficiary.

Information plaque:

On 30 April 2014 an information plaque was placed on the site of implementation of the project titled “Installation of two new dust extraction systems for boilers in the K-301 heat generating plant in Kluczbork” co-financed from the resources of the Norwegian Financial Mechanism 2009-2014.

Do góry