Grupa ECO

Oferty pracy

Aktualnie trwające rekrutacje:
 
 
 

Członek Zarządu ECO SA - Opole

 

Obecnie trwa postępowanie kwalifikacyjne na: Członka Zarządu ds. Operacyjnych 

i Członka Zarządu ds. Ekonomicznych ECO SA. Szczegóły poniżej:

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 35/2016 Rady Nadzorczej Energetyki Cieplnej Opolszczyzny S.A. w Opolu, z dnia 30 września 2016r. 
 
RADA NADZORCZA
Energetyki Cieplnej Opolszczyzny S.A. w Opolu,
działając na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2003 r. w sprawie przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko członka zarządu w niektórych spółkach handlowych (Dz. U. Nr 55, poz. 476, z późn. zm.), zwanego dalej Rozporządzeniem, ogłasza postępowanie kwalifikacyjne na następujące stanowiska w Zarządzie Energetyki Cieplnej Opolszczyzny S.A. w Opolu (zwanej dalej ECO S.A. w Opolu lub Spółką): 

Członek Zarządu ds. Operacyjnych

Kandydaci na stanowisko powinni spełniać następujące kryteria:
·           posiadać ukończone studia wyższe,
·           korzystać z pełni praw publicznych,
·           posiadać pełną zdolność do czynności prawnych,
·           posiadać co najmniej 5-letni staż pracy,
·           nie podlegać określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach prawa handlowego.

Preferowani będą kandydaci posiadający:
·           co najmniej 10-letnie doświadczenie zawodowe, w tym co najmniej 5-letnie doświadczenie na stanowisku wyższego szczebla kierowniczego,
·           co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe w branży energetycznej ze szczególnym uwzględnieniem ciepłownictwa,
·           doświadczenie w planowaniu, prowadzeniu i wdrażaniu projektów inwestycyjnych, akwizycyjnych i restrukturyzacyjnych,
·           doświadczenie w obszarze zarządzania korporacyjnego, nadzorze właścicielskim i organizacji z wykorzystaniem systemów zarządzania ISO 9001, ISO 14001, PN 18001,
·           doświadczenie w kierowaniu dużymi zespołami ludzkimi,
·           doświadczenie w zarządzaniu grupami kapitałowymi,
·           znajomość zagadnień związanych z rynkiem regulacyjnym.

Preferowani będą kandydaci posiadający:
·           co najmniej 10-letnie doświadczenie zawodowe, w tym co najmniej 5-letnie doświadczenie na stanowisku wyższego szczebla kierowniczego,
·           co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe w branży energetycznej ze szczególnym uwzględnieniem ciepłownictwa,
·           doświadczenie w zarządzaniu aktywami wytwórczymi i znajomość rynku handlu energią,
·           doświadczenie w planowaniu, prowadzeniu i wdrażaniu projektów inwestycyjnych, akwizycyjnych i restrukturyzacyjnych,
·           doświadczenie w obszarze zarządzania z wykorzystaniem systemów zarządzania ISO 9001, ISO 14001, PN 18001,
·           znajomość zagadnień związanych z ochroną środowiska,
·           znajomość zagadnień związanych z rynkiem regulacyjnym.


Członek Zarządu ds. Ekonomicznych

Kandydaci na stanowisko powinni spełniać następujące kryteria:
·           posiadać ukończone studia wyższe,
·           korzystać z pełni praw publicznych,
·           posiadać pełną zdolność do czynności prawnych,
·           posiadać co najmniej 5-letni staż pracy,
·           nie podlegać określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach prawa handlowego.

Preferowani będą kandydaci posiadający:
·           co najmniej 10-letnie doświadczenie zawodowe, w tym co najmniej 5-letnie doświadczenie na stanowisku wyższego szczebla kierowniczego,
·           co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe w branży energetycznej ze szczególnym uwzględnieniem ciepłownictwa,
·           doświadczenie w zakresie planowania i zarządzania finansami, rachunkowości, audytu i kontroli finansowej,
·           doświadczenie w obszarze zarządzania z wykorzystaniem systemów zarządzania ISO 9001, ISO 14001, PN 18001,
·           znajomość zagadnień związanych z rynkiem regulacyjnym.


Kandydat składa zgłoszenie, które winno zawierać:
1.        imię i nazwisko kandydata wraz z jego adresem, numerem telefonu kontaktowego i adresem e-mail, przy czym oficjalnym adresem do korespondencji będzie adres e-mail,
2.        określenie stanowiska, na jakie kandyduje,
3.        list motywacyjny wraz z życiorysem zawodowym zawierającym opis dotychczasowych doświadczeń i osiągnięć kandydata w pracy zawodowej,
4.        informację w sprawie złożenia właściwemu Wojewodzie oświadczenia lustracyjnego na podstawie art. 5 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o zmianie ustawy o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz o treści tych dokumentów (Dz.U. Nr 165, poz. 1171),
5.        oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych kandydata dla celów postępowania kwalifikacyjnego.

Wraz ze zgłoszeniem kandydat składa oświadczenie o :
1.        ukończeniu studiów wyższych,
2.        posiadanym doświadczeniu zawodowym (w tym stażu pracy) i kwalifikacjach,
3.        korzystaniu z pełni praw publicznych,
4.        posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
5.        niepodleganiu określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu w spółce prawa handlowego.


Do zgłoszenia należy dołączyć co najmniej następujące dokumenty, potwierdzające kwalifikacje kandydata:
1.        dyplom ukończenia studiów wyższych,
2.        dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe (w tym staż pracy) i kwalifikacje kandydata.
Oświadczenia i dokumenty potwierdzające kwalifikacje kandydata winny zostać złożone w czasie i formie przewidzianej Rozporządzeniem.

Termin przyjmowania zgłoszeń mija 20 października 2016 r. o godz. 12.00.

Pisemne zgłoszenia kandydatów na stanowiska w Zarządzie będą przyjmowane w dni robocze w godz. 8.00 – 14.00 w siedzibie ECO S.A. w Opolu ul. Harcerska 15.

Przyjmujący zgłoszenie wyda na żądanie składającego zgłoszenie pisemne potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia, zawierające datę i godzinę przyjęcia.        

Pisemne zgłoszenia mogą być także przesłane pocztą kurierską lub listem poleconym na adres siedziby ECO S.A. w Opolu: Opole 45-118, ul. Harcerska 15 (decyduje data i godzina doręczenia przesyłki do Spółki).

Pisemne zgłoszenie powinno zostać złożone w jednej, zamkniętej kopercie z dopiskiem „Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko ________________ (wpisać nazwę stanowiska w Zarządzie, którego zgłoszenie dotyczy) w Zarządzie ECO S.A. w Opolu”.

Rada Nadzorcza ECO S.A. w Opolu informuje, iż kandydaci w procesie postępowania kwalifikacyjnego na:  Członka Zarządu ds. Operacyjnych, Członka Zarządu ds. Ekonomicznych,  zostaną poddani ocenie i weryfikacji przez Radę Nadzorczą ECO S.A. w Opolu.  

Otwarcie kopert ze zgłoszeniami kandydatów na stanowiska w Zarządzie  nastąpi  w dniu 20 października 2016 r., w siedzibie ECO S.A. w Opolu ul. Harcerska 15.

Zgłoszenia, które zostaną  złożone lub wpłyną  po terminie przyjmowania zgłoszeń, określonym powyżej, oraz zgłoszenia niespełniające wymogów określonych w niniejszym Ogłoszeniu, nie podlegają rozpatrzeniu, a kandydaci nie wezmą udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym, o czym zostaną powiadomieni telefonicznie i/lub drogą elektroniczną na wskazany w zgłoszeniu adres e-mail.

Kandydaci, którzy zostali dopuszczeni do dalszego postępowania kwalifikacyjnego, zostaną o tym fakcie powiadomieni telefonicznie i/lub drogą elektroniczną na wskazany w zgłoszeniu adres e-mail nie później niż 3 dni przed datą rozmowy kwalifikacyjnej.

Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami na stanowiska w Zarządzie będą odbywać się w dniach 24 października 2016 r. – 28 października 2016 roku, w siedzibie ECO S.A. w Opolu, pod adresem: Opole 45-118, ul. Harcerska 15, Budynek A, sala konferencyjna.

Dodatkowe rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami na stanowiska w Zarządzie mogą odbyć się w dniach 02 listopada 2016 roku – 04 listopada 2016 r., w siedzibie ECO S.A. w Opolu, pod adresem: Opole 45-118, ul. Harcerska 15, Budynek A, sala konferencyjna.

Każdy z kandydatów ma prawo wycofania swojej kandydatury na każdym etapie postępowania kwalifikacyjnego. Wycofanie się następuje przez złożenie pisemnego oświadczenia dostarczonego do siedziby ECO S.A. w Opolu.

Kandydaci na stanowiska w Zarządzie mogą uzyskać osobiście podstawowe informacje o ECO S.A. w Opolu (sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2014, sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2014 r., sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej ECO S.A. w Opolu za rok 2014, skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ECO S.A. w Opolu za rok 2014, Statut Spółki), od dnia ukazania się niniejszego Ogłoszenia o postępowaniu kwalifikacyjnym na stanowiska w Zarządzie do dnia 18 października 2016 r., w siedzibie ECO S.A. w Opolu ul. Harcerska 15, Budynek A, Dział Obsługi Korporacyjnej,  pokój nr 8 lub 9, w dni robocze w godz. 9.00 - 14.00. Ogólne informacje o ECO S.A. w Opolu dostępne są pod adresem: www.ecosa.pl.

Przedmiotem rozmów kwalifikacyjnych ze wszystkimi kandydatami na stanowiska w Zarządzie będą w szczególności następujące zagadnienia podstawowe:
·          wiedza o zakresie działalności ECO S.A. w Opolu i Grupy Kapitałowej ECO oraz o sektorze, w którym działa ECO S.A. w Opolu i Grupa Kapitałowa ECO,
·          znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników,
·          znajomość zasad funkcjonowania spółek handlowych, ze szczególnym uwzględnieniem spółek z udziałem jednostki samorządu terytorialnego, zasad wynagradzania w spółkach z udziałem jednostki samorządu terytorialnego, ograniczeń prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne oraz znajomość zasad nadzoru właścicielskiego,
·          koncepcja zarządzania i rozwoju Spółki, w tym przez innowacje
oraz odpowiednio inne zagadnienia wymienione w § 9 ust.4 – 7 Rozporządzenia.

Nieobecność kandydata w terminie wyznaczonym na rozmowę kwalifikacyjną traktowana będzie na równi z rezygnacją z udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym.

Po zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego Rada Nadzorcza poinformuje kandydata o wyniku postępowania. Informacja zostanie przekazana telefonicznie i/lub drogą elektroniczną na wskazany w zgłoszeniu adres e-mail.

Rada Nadzorcza może w każdym czasie, bez podania przyczyn, zakończyć postępowanie kwalifikacyjne na stanowiska w Zarządzie odnośnie każdego stanowiska, bez wyłaniania kandydatów, o czym kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie i/lub drogą elektroniczną na wskazany w zgłoszeniu adres e-mail.

Uwaga - nastąpiła zmiana terminów - szczegóły tutaj

Specjalista ds. Informatyki - Opole

Zapraszamy do zapoznania się z ogłoszeniem w serwisie Pracuj.pl

Obowiązki przewidziane do realizacji na stanowisku:

 • realizacja zadań z zakresu helpdesk;
 • wsparcie użytkowników aplikacji biznesowych GK ECO (zdalne i bezpośrednie);
 • obsługa zgłoszeń użytkowników w obszarze aplikacji oraz sprzętu;
 • rozwiązywanie problemów związanych z funkcjonowaniem aplikacji i infrastruktury sprzętowej;
 • instalacja i konfiguracja sprzętu oraz oprogramowania;
 • czynny udział we wdrożeniach i nowych projektach informatycznych.

Specjalista ds. Technicznych - Opole

Zapraszamy do zapoznania się z ogłoszeniem w serwisie Pracuj.pl

Główne zadania przewidziane do realizacji:

 • nadzór na pracą gazowych układów kogeneracyjnych w zakresie prowadzenia eksploatacji, serwisowania oraz prowadzenia robót remontowo -modernizacyjnych;
 • nadzór nad pracą infrastruktury elektroenergetycznej średniego oraz niskiego napięcia (linie kablowe, stacje transformatorowe, rozdzielnice) w zakresie prowadzenia eksploatacji (OSD), remontów oraz modernizacji;
 • współudział w procesach budowy nowy gazowych układów kogeneracyjnych w zakresie przygotowywania oraz realizacji projektów inwestycyjnych;
 • współudział w procesach budowy, rozbudowy infrastruktury elektroenergetycznej średniego oraz niskiego napięcia (linie kablowe, stacje transformatorowe, rozdzielnice);
 • budowanie pozytywnych relacji z klientami i profesjonalne reprezentowanie Spółki;
Do góry