Aktualności

Centrum prasowe

Przerwa w dostawie ciepła - Opole

Energetyka Cieplna Opolszczyzny SA. w Opolu informuje, że w dniu 28 sierpnia br. w godzinach od 1:00 do 24:00 planowana jest przerwa w dostawie ciepła na podgrzanie wody do budynków w rejonie ulic: Anny Jantar, Chmielowicka, Cmentarna, Chopina, Gospodarcza, Hallera, Kard. Wyszyńskiego, Koszyka, Krapkowicka, Bończyka, Domańskiego, Ściegiennego, Licealna, Łąkowa, Grechuty, Niedurnego, Niemodlińska, Nizinna, Nowowiejskiego, Nysy Łużyckiej, Pl. Jana Kazimierza, Pl. Józefa Piłsudskiego, Północna, Prószkowska, Przylesie, Spychalskiego, Szymanowskiego, Technologiczna, Tęczowa, Wandy, Wojska Polskiego, Wrocławska, Wróblewskiego, Zwycięstwa, Źródlana w Opolu.

Podczas tej przerwy będziemy prowadzić prace remontowe na magistrali ciepłowniczej przy ul. Wrocławskiej, na wysokości budynku ZUS.

Zapewniamy, że dołożymy wszelkich starań, aby prace zakończyć w jak najkrótszym czasie i przywrócić dostawę ciepłej wody do budynków.

Bilet do czystego powietrza w Opolu

Frontów walki o ekologiczne i zdrowsze warunki życia dla mieszkańców Opola jest dużo, a na każdym z nich Energetyka Cieplna Opolszczyzny szuka sojuszników do wspólnego działania. Już od lipca ECO wspólnie z Miastem Opole i Zakładem Komunalnym realizuje program wsparcia działań zmierzających do poprawy stanu jakości powietrza na terenie Opola, poprzez trwałe i systematyczne zmniejszanie ilości emitowanych do atmosfery zanieczyszczeń, tym razem w obszarze transportu miejskiego.


Promocja transportu publicznego i rozwój terenów zielonych to działania na rzecz ograniczenia zanieczyszczeń powietrza i główne założenie podpisanego przez Miasto Opole, ECO i Zakład Komunalny porozumienia. Szczegóły współpracy obejmują m.in. prowadzenie działań edukacyjnych i zorganizowanie darmowych przejazdów komunikacją miejską dla dzieci i młodzieży, czyli bezpośrednich beneficjentów porozumienia.

Bilety ulgowe, szkolne, miesięczne czy na okaziciela, uprawniające do przejazdu komunikacją publiczną na terenie miasta Opola, zostaną sfinansowane przez ECO i Zakład Komunalny, i rozdystrybuowane przez Miasto Opole. Będą z nich korzystać dzieci uczęszczające na zajęcia dodatkowe organizowane przez miejskie placówki oświatowe i opiekuńczo – wychowawcze.

Po ubiegłorocznym sukcesie realizowanego wspólnie przez Miasto Opole i ECO programu „Czyste powietrze – oddech dla Opola”, współpraca na rzecz promocji transportu miejskiego jest kolejnym wspólnym przedsięwzięciem ekologicznym na rzecz poprawy jakości życia w mieście.
Głównym filarem polityki społecznej odpowiedzialności Energetyki Cieplnej Opolszczyzny jest prowadzenie działalności gospodarczej w oparciu o zasadę zrównoważonego rozwoju, czyli z myślą o przyszłości obecnych i kolejnych pokoleń. Odpowiedzialność społeczna ECO wyraża się głównie w prowadzonej przez spółkę działalności inwestycyjnej. Energetyka Cieplna Opolszczyzny prowadzi działalność gospodarczą w oparciu o najwyższe standardy technologiczne i tym samym ekologiczne. Inwestycje mają na celu podniesienie efektywności energetycznej, racjonalne korzystanie z energii, ograniczenie zużycia paliwa, ograniczenie strat wody sieciowej, podniesienie sprawności dostaw ciepła.
Oprócz działań inwestycyjnych ważnym elementem polityki CSR spółki jest działalność edukacyjna, która ma na celu podnoszenie świadomości mieszkańców miasta na temat racjonalnego korzystania z zasobów naturalnych, z energii oraz działania antysmogowe. Spółka posiada własne autorskie programy edukacyjne skierowane do szerokiej publiczności, ale główny nacisk kładzie na edukację najmłodszych. Spółka od lat realizuje cykl spektakli edukacyjnych wraz z Teatrem EKO Studio z Opola, których tematyka dotyka propagowania ekologicznych nawyków, a których zasięg jest bardzo szeroki, gdyż ze spektaklami Energetyka Cieplna Opolszczyzny i Teatr EKO Studio docierają do przedszkolaków
z ogrzewanych przez spółkę przedszkoli, nie tylko w Opolu i na Opolszczyźnie, ale i na terenie pozostałych 10 województw kraju, gdzie Grupa Kapitałowa ECO świadczy swoje usługi.
Zakład Komunalny, wspierając działania na rzecz poprawy jakości powietrza na terenie miasta, będzie koncentrował się na rozwoju działań edukacyjnych. Spółka rozpoczęła już prace nad mapą zieleni miasta, na której będzie można nie tylko zobaczyć opolskie drzewa, ale również poznać ich gatunki, wymiary i inne parametry m. in. wpływ na oczyszczanie powietrza.
Zakład Komunalny ma też w planach realizację zadań, które wprost wpłyną na optymalizację zielonej infrastruktury. Na początek zostanie ona zaplanowana tak, aby właściwy dobór gatunków drzew i roślin o dużych zdolnościach fitoremediacyjnych, a także ich odpowiednie rozmieszczenie, miały szczególnie korzystny wpływ na oczyszczanie powietrza.
Do drzew pozytywnie i w istotnym stopniu wpływających na jakość powietrza, należą m.in.: morwa, śliwa, lipa czy glediczja, klon zwyczajny, jawor polny, cis pospolity, jałowiec sabiński, lilak Meyera oraz przede wszystkim drzewa iglaste, które jeszcze silniej pochłaniają pył. Planuje się wprowadzanie łąk kwietnych (projekt zieleni przy ul. Tarnopolskiej), zmniejszających zapylenie oraz zapobiegających wtórnemu pyleniu, które nie wymagają kosztownej pielęgnacji i poprawiają wygląd przestrzeni miejskiej. Rośliny w naszym otoczeniu to nie tylko ozdoba, ale również nasi sprzymierzeńcy w walce ze smogiem.
Warto wspomnieć, że już jesienią rusza akcja wprowadzenia dodatkowej zieleni na tereny opolskich placówek oświatowych (szkoły, przedszkola i żłobki). Prace rozpoczną się od inwentaryzacji istniejącej zieleni. Pozyskane dane pozwolą na przeprowadzenie edukacji na temat występujących roślin o właściwościach trujących, a także instruktaż dotyczący pielęgnacji, zarówno istniejącej, jak i planowanej zieleni. Projekty nasadzeń, jak i inwentaryzacje zieleni na poszczególnych terenach, będą realizowane we współpracy z Uniwersytetem Opolskim. Ponadto sama akcja sadzenia będzie przebiegać z udziałem podopiecznych opolskich placówek oświatowych, a nadzorowana będzie przez pracowników Zakładu Komunalnego.

ECO w modernizacyjnej ofensywie

Energetyka Cieplna Opolszczyzny na szeroką skalę remontuje i modernizuje majątek ciepłowniczy, wykorzystując rekordowo wysokie dotacje, które spółka pozyskała w ubiegłym roku na realizację na terenie Opola wielu projektów, których priorytetowym efektem ma być bezpieczeństwo i niezawodność dostaw ciepła oraz ochrona środowiska naturalnego.
Korzystając z letniej aury w całym Opolu prowadzone są obecnie prace obejmujące zarówno modernizację sieci ciepłowniczych jak również budowę przyłączy i zastępowanie węzłów grupowych nowoczesnymi węzłami indywidualnymi, pozwalającymi ograniczyć zużycie ciepła i co za tym idzie zmniejszyć opłaty po stronie odbiorców.
Na opolskim osiedlu im. Armii Krajowej dobiega końca rozbicie kolejnego węzła grupowego. Nowe węzły indywidualne zostaną ulokowane bezpośrednio w zasilanych w ciepło budynkach, co pozwoli na dostosowanie ilości dostarczanego ciepła do indywidualnych potrzeb obiektów, poprawi komfort i zoptymalizuje koszty ogrzewania mieszkań. Od 2017 roku w tym rejonie wykonane zostały indywidualne przyłącza do 11 budynków, zmodernizowano również niemal 3 km sieci ciepłowniczej. Obecnie modernizowany jest kolejny kilometr. Z nowych sieci ciepłowniczych, już tej zimy, skorzystają również mieszkańcy rejonów ulic Dambonia, Prószkowskiej, Grudzickiej, Powolnego, Krakowskiej i Konsularnej. W tych lokalizacjach powstanie 27 nowych węzłów indywidualnych.
Realizacja wskazanych przedsięwzięć stanowi tylko część procesów związanych z modernizacją i rozbudową sieci cieplnej. W najbliższych latach ECO zrealizuje przy dofinansowaniu, z samego tylko Funduszu Spójności, w ramach realizacji działania „Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu”, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 44 zadania o łącznej wartości blisko 25 mln zł, z czego 15 mln zł stanowi kwota pozyskanej przez spółkę dotacji.

Zdjęcie: Trwa wymiana sieci ciepłowniczej na osiedlu im. AK w Opolu

wymiana sieci

ECO i Uniwersytet Opolski wspólnie podnoszą kompetencje zawodowe studentów

Energetyka Cieplna Opolszczyzny SA (ECO) nawiązała długofalową współpracę z Uniwersytetem Opolskim w ramach projektu pn. „Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Opolskiego”. Celem współpracy jest podnoszenie kompetencji zawodowych studentów poprzez kompleksowy program praktyk, podczas których studenci różnych kierunków Uniwersytetu zmierzą się z realnymi zadaniami realizowanymi w przedsiębiorstwie.

Program składa się z dwóch modułów.

Moduł pierwszy obejmuje 48 godzin pracy, podczas których 3-8-osobowe grupy studentów będą rozwiązywać faktyczny problem istniejący w przedsiębiorstwie (tzw. case study). Każdorazowo zadanie będzie przygotowane przez fachowców z ECO a jego prawidłowa i rzetelna realizacja przebiegać będzie pod okiem pracowników uczelni.

Moduł drugi obejmuje łącznie 40 godzin pracy na 5 różnych stanowiskach. Każdy z uczestników będzie mógł poznać i samodzielnie wykonywać pracę, którą na co dzień wykonują pracownicy firmy. Zajęcia zostaną przygotowane i przeprowadzone przez specjalistów ECO zajmujących się danym obszarem merytorycznym.

Już w kwietniu praktyki w ECO rozpoczną dwie, ok. 6-osobowe grupy studentów kierunku Zarządzanie. Zajęcia odbędą się w dwóch spółkach należących do Grupy Kapitałowej ECO – ECO SA oraz ECO Logistyka, mieszczących się w Opolu przy ul. Harcerskiej 15.

Obecnie, do połowy kwietnia br. trwa konkurs, który wyłoni spośród pracowników ECO tych, którzy przeprowadzą zajęcia ze studentami. Przygotowywany jest również atrakcyjny program praktyk, który nie tylko odpowiadał będzie kierunkowi kształcenia i zainteresowaniom studentów, ale także pozwoli im nabyć konkretne umiejętności, które będą mogli wykorzystać w przyszłej pracy zawodowej.

W planach na przyszły rok akademicki jest również kontynuacja współpracy i organizacja kolejnych praktycznych szkoleń dla studentów z kierunków: Zarządzanie oraz Logistyka.

Warto wiedzieć, że nie jest to pierwszy tego typu projekt realizowany wspólnie przez obie jednostki. W ubiegłym roku zakończyła się realizacja programu pt. „Gotowi na rynek pracy!” w ramach, którego 31 studentów przepracowało w ECO blisko 100 godzin.

IMG 7675

Fot. Umowa o współpracy została podpisana 6 kwietnia 2018 roku.
Od lewej: Marcin Denkiewicz - Prezes ECO Logistyka, JM Rektor UO Prof. dr hab. Marek Masnyk, Monika Stypułkowska - Członek Zarządu ECO SA ds. Ekonomicznych

Innowacyjny projekt badawczy ECO

Energetyka Cieplna Opolszczyzny wspólnie z Instytutem Energetyki, Instytutem Badawczym oraz spółkami Budimex i Mostostal Kraków rozpoczęły właśnie współpracę w poszukiwaniu nowych technologii pozwalających na tanie i skuteczne ograniczenie szkodliwych tlenków azotu i dwutlenku siarki, powstających w procesie spalania węgla w kotłach ciepłowniczych.

Spodziewany efekt badań może być bardzo istotny dla branży ciepłowniczej – redukcja tlenków azotu (NOx) na poziomie co najmniej 60% i redukcja dwutlenku siarki (SO2) na poziomie nawet powyżej 90%, w zależności od zastosowanego reagenta i wdrożonych optymalizacji. Taka skuteczność umożliwia spełnienie nowych norm emisji zanieczyszczeń gazowych w pełnym zakresie wydajności kotłów.

Zaletą rozwiązania jest ponadto fakt, że jego realizacja odbywa się przy niewielkiej ingerencji w strukturę kotła i niewysokich kosztach budowy instalacji. Zaproponowana metoda redukcji emisji zanieczyszczeń będzie możliwa do zastosowania w każdej innej ciepłowni, czy elektrociepłowni należącej do ECO.

W ekranach kotła WR25 w Opolu zostały wykonane już prace przygotowawcze do przeprowadzenia pomiarów temperatury, które posłużą do wyznaczenia tzw. okna temperaturowego. Jest to obszar o optymalnej temperaturze umożliwiającej redukcję tlenków azotu i siarki tą nowatorską metodą. Jest to pierwszy etap projektu badawczego.

- Na podstawie rozkładu temperatury w komorze paleniskowej kotła przy różnych wydajnościach będzie można zabudować instalację, której głównym elementem jest „podajnik” reagenta, czyli wody amoniakalnej w procesie odazotowania spalin oraz roztworu wapna do procesu odsiarczania. Ponieważ badanie prowadzone będzie w strefie wysokich temperatur wymaga dodatkowo instalacji wody chłodzącej – mówi Artur Mnich, główny inżynier ds. wytwarzania w opolskim oddziale ECO SA.

Uczestnicy projektu spodziewają się, że wypracowana metoda będzie korzystna pod względem nakładów w porównaniu do metod konkurencyjnych, a jej stosowanie pozwoli na wydłużenie czasu użytkowania kotłów ciepłowniczych w świetle zaostrzonych limitów emisyjnych, przy akceptowalnych ekonomicznie nakładach finansowych.

1

Fot. Ściana kotła gotowa do instalacji aparatury

Do góry