Aktualności

Bilet do czystego powietrza w Opolu

Frontów walki o ekologiczne i zdrowsze warunki życia dla mieszkańców Opola jest dużo, a na każdym z nich Energetyka Cieplna Opolszczyzny szuka sojuszników do wspólnego działania. Już od lipca ECO wspólnie z Miastem Opole i Zakładem Komunalnym realizuje program wsparcia działań zmierzających do poprawy stanu jakości powietrza na terenie Opola, poprzez trwałe i systematyczne zmniejszanie ilości emitowanych do atmosfery zanieczyszczeń, tym razem w obszarze transportu miejskiego.


Promocja transportu publicznego i rozwój terenów zielonych to działania na rzecz ograniczenia zanieczyszczeń powietrza i główne założenie podpisanego przez Miasto Opole, ECO i Zakład Komunalny porozumienia. Szczegóły współpracy obejmują m.in. prowadzenie działań edukacyjnych i zorganizowanie darmowych przejazdów komunikacją miejską dla dzieci i młodzieży, czyli bezpośrednich beneficjentów porozumienia.

Bilety ulgowe, szkolne, miesięczne czy na okaziciela, uprawniające do przejazdu komunikacją publiczną na terenie miasta Opola, zostaną sfinansowane przez ECO i Zakład Komunalny, i rozdystrybuowane przez Miasto Opole. Będą z nich korzystać dzieci uczęszczające na zajęcia dodatkowe organizowane przez miejskie placówki oświatowe i opiekuńczo – wychowawcze.

Po ubiegłorocznym sukcesie realizowanego wspólnie przez Miasto Opole i ECO programu „Czyste powietrze – oddech dla Opola”, współpraca na rzecz promocji transportu miejskiego jest kolejnym wspólnym przedsięwzięciem ekologicznym na rzecz poprawy jakości życia w mieście.
Głównym filarem polityki społecznej odpowiedzialności Energetyki Cieplnej Opolszczyzny jest prowadzenie działalności gospodarczej w oparciu o zasadę zrównoważonego rozwoju, czyli z myślą o przyszłości obecnych i kolejnych pokoleń. Odpowiedzialność społeczna ECO wyraża się głównie w prowadzonej przez spółkę działalności inwestycyjnej. Energetyka Cieplna Opolszczyzny prowadzi działalność gospodarczą w oparciu o najwyższe standardy technologiczne i tym samym ekologiczne. Inwestycje mają na celu podniesienie efektywności energetycznej, racjonalne korzystanie z energii, ograniczenie zużycia paliwa, ograniczenie strat wody sieciowej, podniesienie sprawności dostaw ciepła.
Oprócz działań inwestycyjnych ważnym elementem polityki CSR spółki jest działalność edukacyjna, która ma na celu podnoszenie świadomości mieszkańców miasta na temat racjonalnego korzystania z zasobów naturalnych, z energii oraz działania antysmogowe. Spółka posiada własne autorskie programy edukacyjne skierowane do szerokiej publiczności, ale główny nacisk kładzie na edukację najmłodszych. Spółka od lat realizuje cykl spektakli edukacyjnych wraz z Teatrem EKO Studio z Opola, których tematyka dotyka propagowania ekologicznych nawyków, a których zasięg jest bardzo szeroki, gdyż ze spektaklami Energetyka Cieplna Opolszczyzny i Teatr EKO Studio docierają do przedszkolaków
z ogrzewanych przez spółkę przedszkoli, nie tylko w Opolu i na Opolszczyźnie, ale i na terenie pozostałych 10 województw kraju, gdzie Grupa Kapitałowa ECO świadczy swoje usługi.
Zakład Komunalny, wspierając działania na rzecz poprawy jakości powietrza na terenie miasta, będzie koncentrował się na rozwoju działań edukacyjnych. Spółka rozpoczęła już prace nad mapą zieleni miasta, na której będzie można nie tylko zobaczyć opolskie drzewa, ale również poznać ich gatunki, wymiary i inne parametry m. in. wpływ na oczyszczanie powietrza.
Zakład Komunalny ma też w planach realizację zadań, które wprost wpłyną na optymalizację zielonej infrastruktury. Na początek zostanie ona zaplanowana tak, aby właściwy dobór gatunków drzew i roślin o dużych zdolnościach fitoremediacyjnych, a także ich odpowiednie rozmieszczenie, miały szczególnie korzystny wpływ na oczyszczanie powietrza.
Do drzew pozytywnie i w istotnym stopniu wpływających na jakość powietrza, należą m.in.: morwa, śliwa, lipa czy glediczja, klon zwyczajny, jawor polny, cis pospolity, jałowiec sabiński, lilak Meyera oraz przede wszystkim drzewa iglaste, które jeszcze silniej pochłaniają pył. Planuje się wprowadzanie łąk kwietnych (projekt zieleni przy ul. Tarnopolskiej), zmniejszających zapylenie oraz zapobiegających wtórnemu pyleniu, które nie wymagają kosztownej pielęgnacji i poprawiają wygląd przestrzeni miejskiej. Rośliny w naszym otoczeniu to nie tylko ozdoba, ale również nasi sprzymierzeńcy w walce ze smogiem.
Warto wspomnieć, że już jesienią rusza akcja wprowadzenia dodatkowej zieleni na tereny opolskich placówek oświatowych (szkoły, przedszkola i żłobki). Prace rozpoczną się od inwentaryzacji istniejącej zieleni. Pozyskane dane pozwolą na przeprowadzenie edukacji na temat występujących roślin o właściwościach trujących, a także instruktaż dotyczący pielęgnacji, zarówno istniejącej, jak i planowanej zieleni. Projekty nasadzeń, jak i inwentaryzacje zieleni na poszczególnych terenach, będą realizowane we współpracy z Uniwersytetem Opolskim. Ponadto sama akcja sadzenia będzie przebiegać z udziałem podopiecznych opolskich placówek oświatowych, a nadzorowana będzie przez pracowników Zakładu Komunalnego.

Do góry