Aktualności

feed-image

Centrum prasowe

Czyste powietrze dla opolskich przedszkoli i nie tylko

Trwa budowa pilotażowo – badawczej instalacji energetycznej w budynku Przedszkola Publicznego nr 33 „Karolinka” w Opolu. Wykonawcą instalacji jest Energetyka Cieplna Opolszczyzny, która w porozumieniu z Miastem Opole realizuje projekt badawczy mający na celu wskazanie optymalnego rozwiązania w zakresie zaopatrzenia w ciepło budynków z zapotrzebowaniem na moc na poziomie do 20 KW, a znajdujących się poza zasięgiem systemu ciepłowniczego.

- Chodzi oczywiście o rozwiązanie ekologiczne, oparte na odnawialnych źródłach energii - mówi Maciej Wujec Zastępca Prezydenta Miasta Opola - Zdecydowaliśmy się umieścić tą instalację w przedszkolu, bo ochrona powietrza wokół najmłodszych mieszkańców naszego miasta ma szczególny wymiar.

- W budowanej instalacji wykorzystujemy kompilację układu fotowoltaicznego, pompy ciepła i kotła gazowego – mówi Paweł Krawczyk członek zarządu ds. operacyjnych ECO – zależy nam na uzyskaniu optymalnych parametrów dostaw ciepła na potrzeby zarówno ogrzewania budynku, jak i dostawę ciepłej wody.

Koszty montażu i eksploatacji instalacji ponosi ECO. Jest to wydatek rzędu około 25 tys. zł. Zgodnie z założeniami zastosowana kompilacja urządzeń pozwoli na spore oszczędności. Energia, która nie zostanie wykorzystana na realizację potrzeb związanych z zaopatrzeniem w ciepło będzie wykorzystana do zasilania innych urządzeń korzystających z energii elektrycznej.

- Liczymy na to, że przeprowadzone badania pozwolą nam przygotować rozwiązanie techniczne pozwalające w 100% zaspokoić autokonsumpcję małego budynku wraz ze wszystkimi jego instalacjami energetycznymi – dodaje Paweł Krawczyk – chcemy wykreować nowy, ekologiczny produkt, który zadowoli najbardziej wymagających klientów indywidualnych i pozwoli jego użytkownikom i ich sąsiadom cieszyć się czystym powietrzem.

Inżynierowie z ECO podkreślają, że choć najbardziej ekologicznym rozwiązaniem w zakresie ogrzewania w miastach pozostaje ciepło systemowe, to z uwagi na zmieniające się trendy budownictwa mieszkaniowego instalacja może okazać się najlepszym rozwiązaniem dla domków jednorodzinnych i małych kamienic wielorodzinnych, do których nie sięga tradycyjna sieć ciepłownicza.
Układ fotowoltaiczny i kocioł gazowy zostały już zamontowane, w połowie października montowana będzie pompa ciepła. Sterowniki i oprogramowanie instalacji to autorskie rozwiązanie inżynierów z ECO. Wyniki badań poznamy już wiosną 2019 roku. Jeśli rozwiązanie się sprawdzi ECO deklaruje podjęcie dodatkowych działań związanych z pozyskaniem preferencyjnego finansowania instalacji dla przyszłych odbiorców ekologicznego ciepła.

Ogniwa fotowoltaiczne na dachu Przedszkola nr 33

 

Rozpoczęcie dostaw ciepła

Przypominamy wszystkim naszym klientom, że jesteśmy gotowi już dziś uruchomić dostawy ciepła, a zainstalowana przez nas automatyka pogodowa pozwoli w zmieniającej się jesiennej aurze dostosować temperatury dostaw zgodnie z temperaturą panującą na zewnątrz. 

Dostawy ciepła warto uruchomić wcześniej, aby w razie konieczności korzystać z niego od razu po przekręceniu termoregulatora w grzejniku. Przy dużej amplitudzie temperatur stały dostęp do ciepła systemowego jest najlepszym środkiem zapobiegania przeziębieniom.

Tymczasem już od dziś ciepło systemowe płynie do wszystkich mieszkańców Opolskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Przyszłość". 

IMG 1495

Fot. Węzeł cieplny, który ogrzewa budynki ECO przy ul. Harcerskiej 15 w Opolu już pracuje.

Bilet do czystego powietrza w Opolu

Frontów walki o ekologiczne i zdrowsze warunki życia dla mieszkańców Opola jest dużo, a na każdym z nich Energetyka Cieplna Opolszczyzny szuka sojuszników do wspólnego działania. Już od lipca ECO wspólnie z Miastem Opole i Zakładem Komunalnym realizuje program wsparcia działań zmierzających do poprawy stanu jakości powietrza na terenie Opola, poprzez trwałe i systematyczne zmniejszanie ilości emitowanych do atmosfery zanieczyszczeń, tym razem w obszarze transportu miejskiego.


Promocja transportu publicznego i rozwój terenów zielonych to działania na rzecz ograniczenia zanieczyszczeń powietrza i główne założenie podpisanego przez Miasto Opole, ECO i Zakład Komunalny porozumienia. Szczegóły współpracy obejmują m.in. prowadzenie działań edukacyjnych i zorganizowanie darmowych przejazdów komunikacją miejską dla dzieci i młodzieży, czyli bezpośrednich beneficjentów porozumienia.

Bilety ulgowe, szkolne, miesięczne czy na okaziciela, uprawniające do przejazdu komunikacją publiczną na terenie miasta Opola, zostaną sfinansowane przez ECO i Zakład Komunalny, i rozdystrybuowane przez Miasto Opole. Będą z nich korzystać dzieci uczęszczające na zajęcia dodatkowe organizowane przez miejskie placówki oświatowe i opiekuńczo – wychowawcze.

Po ubiegłorocznym sukcesie realizowanego wspólnie przez Miasto Opole i ECO programu „Czyste powietrze – oddech dla Opola”, współpraca na rzecz promocji transportu miejskiego jest kolejnym wspólnym przedsięwzięciem ekologicznym na rzecz poprawy jakości życia w mieście.
Głównym filarem polityki społecznej odpowiedzialności Energetyki Cieplnej Opolszczyzny jest prowadzenie działalności gospodarczej w oparciu o zasadę zrównoważonego rozwoju, czyli z myślą o przyszłości obecnych i kolejnych pokoleń. Odpowiedzialność społeczna ECO wyraża się głównie w prowadzonej przez spółkę działalności inwestycyjnej. Energetyka Cieplna Opolszczyzny prowadzi działalność gospodarczą w oparciu o najwyższe standardy technologiczne i tym samym ekologiczne. Inwestycje mają na celu podniesienie efektywności energetycznej, racjonalne korzystanie z energii, ograniczenie zużycia paliwa, ograniczenie strat wody sieciowej, podniesienie sprawności dostaw ciepła.
Oprócz działań inwestycyjnych ważnym elementem polityki CSR spółki jest działalność edukacyjna, która ma na celu podnoszenie świadomości mieszkańców miasta na temat racjonalnego korzystania z zasobów naturalnych, z energii oraz działania antysmogowe. Spółka posiada własne autorskie programy edukacyjne skierowane do szerokiej publiczności, ale główny nacisk kładzie na edukację najmłodszych. Spółka od lat realizuje cykl spektakli edukacyjnych wraz z Teatrem EKO Studio z Opola, których tematyka dotyka propagowania ekologicznych nawyków, a których zasięg jest bardzo szeroki, gdyż ze spektaklami Energetyka Cieplna Opolszczyzny i Teatr EKO Studio docierają do przedszkolaków
z ogrzewanych przez spółkę przedszkoli, nie tylko w Opolu i na Opolszczyźnie, ale i na terenie pozostałych 10 województw kraju, gdzie Grupa Kapitałowa ECO świadczy swoje usługi.
Zakład Komunalny, wspierając działania na rzecz poprawy jakości powietrza na terenie miasta, będzie koncentrował się na rozwoju działań edukacyjnych. Spółka rozpoczęła już prace nad mapą zieleni miasta, na której będzie można nie tylko zobaczyć opolskie drzewa, ale również poznać ich gatunki, wymiary i inne parametry m. in. wpływ na oczyszczanie powietrza.
Zakład Komunalny ma też w planach realizację zadań, które wprost wpłyną na optymalizację zielonej infrastruktury. Na początek zostanie ona zaplanowana tak, aby właściwy dobór gatunków drzew i roślin o dużych zdolnościach fitoremediacyjnych, a także ich odpowiednie rozmieszczenie, miały szczególnie korzystny wpływ na oczyszczanie powietrza.
Do drzew pozytywnie i w istotnym stopniu wpływających na jakość powietrza, należą m.in.: morwa, śliwa, lipa czy glediczja, klon zwyczajny, jawor polny, cis pospolity, jałowiec sabiński, lilak Meyera oraz przede wszystkim drzewa iglaste, które jeszcze silniej pochłaniają pył. Planuje się wprowadzanie łąk kwietnych (projekt zieleni przy ul. Tarnopolskiej), zmniejszających zapylenie oraz zapobiegających wtórnemu pyleniu, które nie wymagają kosztownej pielęgnacji i poprawiają wygląd przestrzeni miejskiej. Rośliny w naszym otoczeniu to nie tylko ozdoba, ale również nasi sprzymierzeńcy w walce ze smogiem.
Warto wspomnieć, że już jesienią rusza akcja wprowadzenia dodatkowej zieleni na tereny opolskich placówek oświatowych (szkoły, przedszkola i żłobki). Prace rozpoczną się od inwentaryzacji istniejącej zieleni. Pozyskane dane pozwolą na przeprowadzenie edukacji na temat występujących roślin o właściwościach trujących, a także instruktaż dotyczący pielęgnacji, zarówno istniejącej, jak i planowanej zieleni. Projekty nasadzeń, jak i inwentaryzacje zieleni na poszczególnych terenach, będą realizowane we współpracy z Uniwersytetem Opolskim. Ponadto sama akcja sadzenia będzie przebiegać z udziałem podopiecznych opolskich placówek oświatowych, a nadzorowana będzie przez pracowników Zakładu Komunalnego.

ECO w modernizacyjnej ofensywie

Energetyka Cieplna Opolszczyzny na szeroką skalę remontuje i modernizuje majątek ciepłowniczy, wykorzystując rekordowo wysokie dotacje, które spółka pozyskała w ubiegłym roku na realizację na terenie Opola wielu projektów, których priorytetowym efektem ma być bezpieczeństwo i niezawodność dostaw ciepła oraz ochrona środowiska naturalnego.
Korzystając z letniej aury w całym Opolu prowadzone są obecnie prace obejmujące zarówno modernizację sieci ciepłowniczych jak również budowę przyłączy i zastępowanie węzłów grupowych nowoczesnymi węzłami indywidualnymi, pozwalającymi ograniczyć zużycie ciepła i co za tym idzie zmniejszyć opłaty po stronie odbiorców.
Na opolskim osiedlu im. Armii Krajowej dobiega końca rozbicie kolejnego węzła grupowego. Nowe węzły indywidualne zostaną ulokowane bezpośrednio w zasilanych w ciepło budynkach, co pozwoli na dostosowanie ilości dostarczanego ciepła do indywidualnych potrzeb obiektów, poprawi komfort i zoptymalizuje koszty ogrzewania mieszkań. Od 2017 roku w tym rejonie wykonane zostały indywidualne przyłącza do 11 budynków, zmodernizowano również niemal 3 km sieci ciepłowniczej. Obecnie modernizowany jest kolejny kilometr. Z nowych sieci ciepłowniczych, już tej zimy, skorzystają również mieszkańcy rejonów ulic Dambonia, Prószkowskiej, Grudzickiej, Powolnego, Krakowskiej i Konsularnej. W tych lokalizacjach powstanie 27 nowych węzłów indywidualnych.
Realizacja wskazanych przedsięwzięć stanowi tylko część procesów związanych z modernizacją i rozbudową sieci cieplnej. W najbliższych latach ECO zrealizuje przy dofinansowaniu, z samego tylko Funduszu Spójności, w ramach realizacji działania „Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu”, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 44 zadania o łącznej wartości blisko 25 mln zł, z czego 15 mln zł stanowi kwota pozyskanej przez spółkę dotacji.

Zdjęcie: Trwa wymiana sieci ciepłowniczej na osiedlu im. AK w Opolu

wymiana sieci

ECO i Uniwersytet Opolski wspólnie podnoszą kompetencje zawodowe studentów

Energetyka Cieplna Opolszczyzny SA (ECO) nawiązała długofalową współpracę z Uniwersytetem Opolskim w ramach projektu pn. „Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Opolskiego”. Celem współpracy jest podnoszenie kompetencji zawodowych studentów poprzez kompleksowy program praktyk, podczas których studenci różnych kierunków Uniwersytetu zmierzą się z realnymi zadaniami realizowanymi w przedsiębiorstwie.

Program składa się z dwóch modułów.

Moduł pierwszy obejmuje 48 godzin pracy, podczas których 3-8-osobowe grupy studentów będą rozwiązywać faktyczny problem istniejący w przedsiębiorstwie (tzw. case study). Każdorazowo zadanie będzie przygotowane przez fachowców z ECO a jego prawidłowa i rzetelna realizacja przebiegać będzie pod okiem pracowników uczelni.

Moduł drugi obejmuje łącznie 40 godzin pracy na 5 różnych stanowiskach. Każdy z uczestników będzie mógł poznać i samodzielnie wykonywać pracę, którą na co dzień wykonują pracownicy firmy. Zajęcia zostaną przygotowane i przeprowadzone przez specjalistów ECO zajmujących się danym obszarem merytorycznym.

Już w kwietniu praktyki w ECO rozpoczną dwie, ok. 6-osobowe grupy studentów kierunku Zarządzanie. Zajęcia odbędą się w dwóch spółkach należących do Grupy Kapitałowej ECO – ECO SA oraz ECO Logistyka, mieszczących się w Opolu przy ul. Harcerskiej 15.

Obecnie, do połowy kwietnia br. trwa konkurs, który wyłoni spośród pracowników ECO tych, którzy przeprowadzą zajęcia ze studentami. Przygotowywany jest również atrakcyjny program praktyk, który nie tylko odpowiadał będzie kierunkowi kształcenia i zainteresowaniom studentów, ale także pozwoli im nabyć konkretne umiejętności, które będą mogli wykorzystać w przyszłej pracy zawodowej.

W planach na przyszły rok akademicki jest również kontynuacja współpracy i organizacja kolejnych praktycznych szkoleń dla studentów z kierunków: Zarządzanie oraz Logistyka.

Warto wiedzieć, że nie jest to pierwszy tego typu projekt realizowany wspólnie przez obie jednostki. W ubiegłym roku zakończyła się realizacja programu pt. „Gotowi na rynek pracy!” w ramach, którego 31 studentów przepracowało w ECO blisko 100 godzin.

IMG 7675

Fot. Umowa o współpracy została podpisana 6 kwietnia 2018 roku.
Od lewej: Marcin Denkiewicz - Prezes ECO Logistyka, JM Rektor UO Prof. dr hab. Marek Masnyk, Monika Stypułkowska - Członek Zarządu ECO SA ds. Ekonomicznych

Do góry