Przetargi

Artykuły

Nazwa zadania:
„Modernizacja dwóch kotłów węglowych w technologii ścian szczelnych oraz modernizacja odpylania tych kotłów”

Koszt kwalifikowany zadania:
5.818.579,45 PLN

Dofinansowanie zadania:
Pożyczka w wysokości 2.500.000,00 PLN udzielona ze środków WFOŚiGW w Gdańsku

Opis zadania:
W ramach zadania zmodernizowano dwa kotły wodne WR-10 nr K1 i K4 na ciepłowni miejskiej w Malborku na technologię ścian szczelnych wraz z wymianą paleniska, urządzeń towarzyszących,  automatyki regulacyjnej i sterującej oraz modernizacją technologii odpylania. Nowe kotły posiadają szczelną budowę komory spalania (część ciśnieniowa wraz z paleniskiem) o budowie trzyciągowej tj. część opłomkową (I ciąg), część konwekcyjną (II ciąg), ekonomizer pionowy (jako III ciąg) oraz całkowicie nowe palenisko mechaniczne. Szczelna budowa kotła umożliwia pełną kontrolę nad procesem spalania i emisją szkodliwych substancji do atmosfery. Kotły wyposażono także w zmodernizowaną technologię odpylania, która umożliwia spełnienie obecnie obowiązujących standardów emisyjnych, tj. emisję zapylenia poniżej 100 mg/m3 w przeliczeniu na 6% O2 (tlen). Odpylanie realizowane jest w sposób mechaniczny wraz ze wspomaganiem opartym na nowych filtrach workowych o powierzchni 380m2 (na kocioł), co umożliwia dokładniejsze wyłapywanie drobnych cząstek pyłu, które dzięki temu nie przedostają się do atmosfery.

Strona WFOŚiGW w Gdańsku:
www.wfos.gdansk.pl
Do góry