Grupa ECO

Dane techniczne


thumb KutnoECO Kogeneracja jest spółką celową powołaną do prowadzenia działalności w obszarze produkcji energii w układach skojarzonych. Posiada koncesje na produkcję energii cieplnej i elektrycznej oraz dystrybucję i obrót energią elektryczną wyprodukowaną  w układzie wysokosprawnej kogeneracji. Podstawowym majątkiem produkcyjnym spółki jest majątek dzierżawiony od ECO Kutno tj. układ wysokosprawnej kogeneracji wyposażony w trzy jednostki niskoemisyjne G3520 E+ o sumarycznej mocy 6066 kWe  wraz z instalacjami odzysku ciepła. Sumaryczna moc w paliwie wynosi 14,6 MW. Planowana roczna produkcja energii elektrycznej w tej jednostce wynosi ok. 46 tys. MWh, natomiast przewidywany udział ciepła pochodzącego z układu kogeneracyjnego w rocznym wolumenie produkcji ciepła w Kutnie przekracza 30%. Wskaźnik oszczędności energii pierwotnej (PES) w paliwie przekracza 25% i należy do jednych z wyższych w Polsce. Układ kogeneracyjny zasila potrzeby własne ciepłowni i elektrociepłowni, a nadwyżki przekazywane są do sieci elektroenergetycznej, stanowiąc niezależne źródło energii elektrycznej dla operatora. Od czerwca br. spółka - wyznaczona przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki – jest operatorem systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego. Spółka sprzedaje energię elektryczną odbiorcom końcowym tj. ECO Kutno na potrzeby Ciepłowni Miejskiej nr 1 oraz dla Galerii Handlowej Marcredo Center w Kutnie. Jednocześnie czyni działania w kierunku pozyskania większej liczby odbiorców na energię elektryczną. 

Do góry