Grupa ECO

OSD

ECO Kogeneracja Sp. z o.o. w 2014 roku rozpoczęła działalność segmencie dystrybucji energii elektrycznej sieciami własnymi i dzierżawionymi znajdującymi się na terenie miasta Kutno. Rozdział i dystrybucja energii elektrycznej jest realizowana na następujących poziomach napięć:

 • średnim napięciu SN: 15kV,
 • niskim napięciu nN: 400V.

W skład sieci elektroenergetycznej ECO Kogeneracja Sp. z o.o. wchodzą m.in.:

 • rozdzielnie elektryczne o napięciu znamionowym 15 kV,
 • stacje elektroenergetyczne transformatorowo-rozdzielcze 15/0,4 kV,
 • rozdzielnie elektroenergetyczne nN – w tym przyłącza i układy pomiarowo-rozliczeniowe,
 • elektroenergetyczna sieć kablowa łącząca poszczególne układy zasilania na w/w poziomach napięć.

ECO Kogeneracja Sp. z o.o. zajmuje się również sprzedażą energii elektrycznej. Oprócz własnego źródła energii elektrycznej spółka posiada również połączenie kablowe z siecią elektroenergetyczną 15 kV OSD, którym jest Energa Operator SA. Za pomocą tej linii kablowej jest realizowana wymiana energii elektrycznej (w zależności od potrzeb) pomiędzy obiema spółkami dystrybucyjnymi.

ECO Kogeneracja Sp. z o.o. realizuje czynności związane z przyłączaniem nowych odbiorców energii elektrycznej do swojej sieci dystrybucyjnej.

Dodatkowo oferujemy:

 • organizację procesów inwestycyjnych w układy wysokosprawnej kogeneracji gazowej, linie elektroenergetyczne i rozdzielnie SN,
 • usługi związane z eksploatacją przyłączonych do sieci ECO Kogeneracja odbiorców energii elektrycznej.

Zapraszamy wszystkich do współpracy z naszą Spółką.

Sieć dystrybucyjna ECO Kogeneracja Sp. z o.o. znajduje się na ograniczonym obszarze miasta Kutno. Proponujemy, aby procedurę przyłączenia odbiorców energii elektrycznej rozpocząć od złożenia zapytania o występowanie sieci dystrybucyjnej. Dzięki tej formule Klient jeszcze przed złożeniem wniosku o określenie warunków przyłączeniowych uzyska informację o szacunkowej wysokości opłaty przyłączeniowej i będzie miał możliwość podjęcia korzystnej dla siebie decyzji.Przyłączenie do sieci dystrybucyjnej krok po kroku

1. Złożenie zapytania o występowanie sieci dystrybucyjnej.
2. Złożenie wniosku o określenie warunków przyłączeniowych.
3. Podpisanie i realizacja umowy o przyłączenie.
4. Złożenie oświadczenia o gotowości instalacji przyłączeniowej.
5. Podpisanie i realizacja umowy na dostawę energii elektrycznej.Przyłączenie do sieci dystrybucyjnej mikroinstalacji krok po kroku

1. Złożenie zgłoszenia o przyłączeniu mikroinstalacji do sieci dystrybucyjnej.
Tryb zgłoszenia stosujemy w przypadku gdy zainstalowana moc mikroinstalacji, która ma zostać przyłączona nie jest większa niż istniejąca moc określona dla odbiorcy końcowego przyłączającego mikroinstalacje.
2. Złożenie wniosku o określenie warunków przyłączeniowych mikroinstalacji.
3. Podpisanie i realizacja umowy o przyłączenie.
4. Podpisanie i realizacja umowy związanej z wprowadzeniem do sieci energii elektrycznej.

Procedura zmiany sprzedawcy

Procedura zmiany sprzedawcy
Zasady i warunki zmiany sprzedawcy określają rozporządzenia wykonawcze do ustawy Prawo energetyczne oraz obowiązująca w ECO Kogeneracji Sp. z o.o. procedura zmiany sprzedawcy.

Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej - IRiESD

Na podstawie art.9g,ust.1 ustawy Prawo energetyczne, ECO Kogeneracja Sp. z o.o., będąca operatorem systemu dystrybucyjnego, opracowuje i stosuje Instrukcję Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej.

Instrukcja ruchu i eksploatacji sieci dystrybucyjnej
Karta Aktualizacji
Raport IRiESD

ECO Kogeneracja Sp. zo.o. prowadzi dystrybucję i sprzedaż energii elektrycznej zgodnie z zatwierdzoną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki taryfą.

Lista sprzedawców energii elektrycznej

Sprzedawcy energii elektrycznej na terenie działania ECO Kogeneracja Sp. z o.o.

 1. GPEC Energia Sp. z o.o.

Lista sprzedawców energii elektrycznej obejmuje podmioty, które zawarły z ECO Kogeneracja Sp. z o.o. umowę świadczenia usług dystrybucji energii elektrycznej, tzw. Generalną Umowę Dystrybucyjną [GUD], umożliwiającą, tym podmiotom, sprzedaż energii elektrycznej do odbiorców na terenie działania ECO Kogeneracja Sp. z o.o.

Informacja dla klientów i cennik

ECO Kogeneracja Sp.z o.o. informuje, że dla Klientów:
 • z którymi po 30 czerwca zawarła aneksy do umów istniejących, lub
 • z którymi po 30 czerwca 2018 roku zawarła umowy po raz pierwszy (nowi Klienci), lub
 • którzy posiadali przed 30 czerwca 2018 roku umowy zawarte z ECO Kogeneracja Sp. z o.o. na czas nieokreślony, ale którzy nie przyjęli nowej oferty sprzedaży e.e. i jednocześnie nie wypowiedzieli umowy sprzedaży, w związku z czym obowiązują ich ceny z cennika standardowego (par. 2, ust 1 umowy sprzedaży),

Cennik standardowy energii elektrycznej 2019

Cennik standardowy energii elektrycznej 2018

 

Do góry