Grupa ECO

Dane techniczne

ECO Kutno Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zajmuje się wytwarzaniem, przesyłem oraz dystrybucją ciepła systemowego dla mieszkańców Kutna, a także zlokalizowanych na terenie miasta przedsiębiorstw, obiektów użyteczności publicznej i handlowo-usługowych. Spółka prowadzi także usługi w zakresie modernizacji, remontów oraz eksploatacji zleconej urządzeń ciepłowniczych odbiorców, projektowania sieci i węzłów cieplnych. Dostarcza również na rynek lokalny urządzenia ciepłownicze oraz miał węgla kamiennego.

Ciepło jest dostarczane do klientów za pośrednictwem 51,59 km sieci ciepłowniczych (45,70 km to własność ECO Kutno Sp. z o.o.) z czego 23,89 km stanowi sieć  preizolowana (20,94 km sieci ECO Kutno i 2,90 km sieci obce) oraz 590 szt. węzłów cieplnych (246 szt. jest na stanie majątkowym i w eksploatacji ECO Kutno Sp. z o.o.).

ECO Kutno Sp. z o.o. wytwarza energię cieplną we własnych dwóch źródłach tj. węglowych ciepłowniach systemowych o łącznej mocy zainstalowanej 70,88 MW oraz zakupuje energię cieplną od spółki należącej do Grupy Kapitałowej ECO  tj. ECO Kogeneracja o łącznej znamionowej mocy elektrycznej 6,0 MWe i cieplnej  6,6 MWt.

Struktura paliw

W nawiązaniu do §23 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia  2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych, Spółka informuje, że struktura paliw wykorzystywanych do produkcji ciepła  dostarczonego przez ECO Kutno Sp. z o.o. oraz wielkości emisji za 2018 r. kształtuje się następująco:

Nazwa

Produkcja
GJ

Zużycie paliw Emisja zanieczyszczeń

Miał
Mg

Drewno
Mg
Gaz
m3
Pył
kg
SO2
kg
NO2
kg
CO2
Mg
B(a)P
kg
ECO Kutno Sp. z o.o. 495 014,00 16 069,00 0,179 10 841 736,00 13 139,17 138 987,94 90 692,86 55 429,57 25,7104


Pobierz informacje w formie pliku PDF

Do góry