Klienci

FAQ

 • Kiedy zaczyna i kończy się sezon grzewczy oraz kto o tym decyduje?

  Odpowiedź: Zgodnie z przepisami prawa energetycznego sezon grzewczy to okres, w którym warunki atmosferyczne powodują konieczność ciągłego dostarczania ciepła w celu ogrzewania obiektów. Odbiorca sam decyduje o tym, kiedy sprzedawca ma włączyć, a kiedy wyłączyć dostawę ciepła. Pisemnych zgłoszeń do sprzedawcy ciepła dokonują administratorzy lub zarządcy budynków (spółdzielczych, komunalnych itp.), od których ich mieszkańcy powinni żądać podjęcia decyzji.
 • Czy są jakieś opłaty za włączenie/wyłączenie ogrzewania?

  Odpowiedź: Pierwsze włączenie i wyłączenie dostaw ciepła w danym sezonie grzewczym jest bezpłatne. W przypadku dodatkowych uruchomień lub wyłączeń ciepła, odbiorca ponosi opłaty z tego tytułu zgodne z aktualnym wykazem opłat dodatkowych, pkt. 7C.
 • Jak spuścić wodę z pionu (np. w trakcie remontu) i ile to kosztuje?

  Odpowiedź: Spuszczenie wody z instalacji wewnętrznej dokonywane jest na wniosek właściciela, administratora lub zarządcy budynku, który określa dokładny termin wykonania usługi. Powtórne napełnienie instalacji następuje na takich samych zasadach. Opłaty z tego tytułu przedstawia wykaz opłat dodatkowych, pkt. 7A-B.
 • Kto ustala ceny energii cieplnej?

  Odpowiedź: Ceny i stawki opłat składające się na taryfę przedsiębiorstwa energetycznego zatwierdza i kontroluje Prezes URE. Taryfę dla ciepła przygotowuje przedsiębiorstwo energetyczne i przedkłada Prezesowi URE do zatwierdzenia. Prezes URE, reprezentując interesy odbiorców godzi oczekiwania sprzedawców i odbiorców. Organ ten równoważy interesy przedsiębiorstw energetycznych i odbiorców, nie preferując jednak żadnych z nich.
 • Ile kosztuje 1 GJ?

  Odpowiedź: Cena 1 GJ energii cieplnej jest ściśle uzależniona od grupy taryfowej, do której zakwalifikowany jest Odbiorca. Na cenę GJ energii cieplnej składa się cena ciepła oraz stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe wyrażone w zł/GJ. Wszystkie ceny i stawki opłat ze energię cieplną przedstawia Taryfa dla ciepła.
 • Czy za moc cieplną trzeba płacić cały rok?

  Odpowiedź: Odbiorcy, którzy rozliczani są według podstawowych grup taryfowych ponoszą opłaty stałe za zamówioną moc cieplną i usługi przesyłowe przez cały rok. Wynika to z faktu, że opłaty stałe są opłatami rocznymi, płatnymi w 12 miesięcznych ratach. 
 • Jak ujednolicić kwotę rachunków za ciepło?

  Odpowiedź: Dla Odbiorców chcących co miesiąc (w ciągu danego roku) płacić stałą kwotę za energię cieplną, istnieje możliwość zastosowania zaliczkowego sposobu rozliczeń. Na wniosek Odbiorcy, złożony do końca roku kalendarzowego, przygotowywana jest propozycja opłat zaliczkowych, na które składa się opłata stała, stanowiąca 1/12 rocznej opłaty wynikającej z obowiązującej taryfy dla ciepła oraz opłata zmienna, naliczana w oparciu o zrealizowaną w roku poprzednim wielkość sprzedaży ciepła (w GJ) i podzieloną na 12 miesięcy. Po zakończeniu roku obrachunkowego, Sprzedawca dokonuje zestawienia należności za ciepło naliczonych według comiesięcznych odczytów urządzeń pomiarowo –rozliczeniowych i cen wynikających z obowiązującej taryfy dla ciepła z uzyskaną w wyniku wpłat zaliczkowych zapłatą należności za ciepło. Po dokonaniu zestawienia Odbiorca otrzymuje fakturę rozliczeniową zaliczkową, która zawiera nadpłatę lub niedopłatę do wcześniej wniesionych opłat.
 • Jak zmniejszyć/zwiększyć moc cieplną, na jakiej podstawie i ile razy w ciągu roku można to robić?

  Odpowiedź: W celu zmiany zamówionej mocy cieplnej należy złożyć wniosek u Sprzedawcy, w którym określona jest nowa wartość mocy cieplnej oraz powód zmiany, np. wykonana termomodernizacja budynku. W przypadku trudności w określeniu w/w wartości można dodatkowo zlecić Sprzedawcy wykonanie odpłatnej analizy wykorzystania zamówionej mocy cieplnej, na której podstawie zostanie podjęta decyzja odnośnie ewentualnej weryfikacji mocy. Każdy z Odbiorców ma prawo raz na 12 miesięcy do zmiany poziomu zamówionej mocy cieplnej, w trybie określonym w umowie sprzedaży ciepła.
 • Czy można otrzymywać e-faktury?

  Odpowiedź: Tak. Szczegóły znajdują się tutaj.
 • W jakich miejscach dokonuje się opłat bez prowizji za energię cieplną?

  Odpowiedź: Rachunki można regulować bez dodatkowych opłat we wszystkich placówkach Banku PKO BP.
 • Jak podpisać umowę sprzedaży ciepła?

  Odpowiedź: Właściciele nieruchomości (domów wolnostojących, posiadających przyłącze do sieci ciepłowniczej) chcący podpisać umowę sprzedaży ciepła, powinni zgłosić się do siedziby Firmy z aktem własności danego obiektu oraz dowodem osobistym. Właściciele nieruchomości (domów wolnostojących, posiadających przyłącze do sieci ciepłowniczej)prowadzący działalność gospodarczą, powinni zgłosić się do siedziby Firmy z aktem własności danego obiektu, nr NIP, REGON, zaświadczeniem o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej oraz dowodem osobistym. Właściciele mieszkań w budynkach wielolokalowych nie podpisują indywidualnych umów na dostawę ciepła - umowę w ich imieniu podpisuje właściciel budynku (np.administracja domów komunalnych - gmina, spółdzielnia mieszkaniowa, wspólnota mieszkaniowa) lub zarządzający budynkiem, który jest zobowiązany rozliczyć koszty ciepła dostrczonego do budynku (-ów). UWAGA! Jeśli nieruchomość nie posiada przyłacza do sieci ciepłowniczej należy najpierw skontaktować się z Działem Handlowym ECO SA, tel. 77 5410 123, w celu określenia możliwości podłączenia.
 • Jak rozwiązać umowę sprzedaży ciepła?

  Odpowiedź: Rozwiązanie umowy sprzedaży ciepła może nastąpić na pisemny wniosek każdej ze stron złożony do 30 listopada ze skutkiem na dzień 30 kwietnia roku następnego. Strony mogę skrócić okres wypowiedzenia lub rozwiązać umowę za porozumieniem.
 • Czy najemca może zawrzeć umowę na dostawę ciepła – jakie dokumenty są niezbędne?

  Odpowiedź: Umowa sprzedaży ciepła może być podpisana jedynie z właścicielem nieruchomości. Z najemcami zawierane są trójstronne porozumienia na indywidualne rozliczanie za energię cieplną. Jeśli najemca prowadzi działalność gospodarczą niezbędnymi dokumentami do podpisania porozumienia są: umowa najmu, NIP, REGON, zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, dowód osobisty.
 • Jak mierzy się pobrane ciepło?

  Odpowiedź: Pomiar ciepła dokonywany jest na podstawie wskazań licznika ciepła zainstalowanego na granicy dostawy ciepła lub w innym miejscu określonym w protokole odbioru technicznego i dopuszczenia do eksploatacji układu rozliczeniowego energii cieplnej, podpisanym przez Sprzedawcę i Odbiorcę w momencie jego instalacji.
 • Jaki jest efekt termomodernizacji budynków?

  Odpowiedź: Termomodernizacja budynków powoduje znaczne zmniejszenie zużycia energii cieplnej. To z kolei daje możliwość zmniejszenia wielkości zamówionej mocy cieplnej, a wszystko składa się na obniżenie kosztów związanych z ogrzewaniem budynku.
 • Gdzie zgłaszać awarie/niedogrzania budynków?

  Odpowiedź: Dla mieszkańców Opola całodobowy dyżur pełni Pogotowie Ciepłownicze, nr tel. 77 5410 432. Numery alarmowe dla Odbiorców z innych miast znajdują się na Mapie – należy wybrać województwo, a następnie miejscowość, której dotyczy awaria.
 • Kto jest odpowiedzialny za prawidłowe funkcjonowanie instalacji wewnętrznej?

  Odpowiedź: Za prawidłowe funkcjonowanie instalacji wewnętrznej odpowiada właściciel/zarządca/administrator nieruchomości. Przed rozpoczęciem prac modernizacyjnych należy uzgodnić ich zakres oraz uzyskać zgodę na ich wykonanie od: przedsiębiorstwa ciepłowniczego - w przypadku indywidualnych odbiorców ciepła; zarządcy/administratora budynku bądź wspólnoty mieszkaniowej/spółdzielni mieszkaniowej - w przypadku budynku wielolokalowego.
 • Kto jest odpowiedzialny za montaż liczników ciepła na poszczególnych budynkach?

  Odpowiedź: ECO SA jest odpowiedzialne za montaż licznika na granicy dostawy energii cieplnej. W przypadku gdy miejsce zainstalowania układu pomiarowo-rozliczeniowego służącego do rozliczeń z przedsiębiorstwem energetycznym za dostarczone ciepło jest wspólne dla dwóch lub więcej budynków wielolokalowych, właściciele lub zarządcy tych budynków wyposażają je w układy pomiarowo-rozliczeniowe, w celu rozliczenia kosztów zakupu ciepła na poszczególne budynki zgodnie z § 45a. Ustawy o prawie energetycznym z dnia 10 kwietnia 1997 roku.
 • W jaki sposób sprawdzić saldo konta?

  Odpowiedź: Saldo konta można sprawdzić dzwoniąc na następujące numery telefonów:77 5410375 - Joanna Skopowska, 77 5410372 - Anna Błażejowska
 • Gdzie jeszcze można uzyskać porady z zakresu energii cieplnej?

  Odpowiedź: Więcej odpowiedzi na "Najczęściej zadawane pytania" można również uzyskać na stronie Urzędu Regulacji Energetyki www.ure.gov.pl → DLA ODBIORCY ENERGII → PORADNIK ODBIORCY.
Do góry