Klienci

Faktura - objaśnienie pojęć

faktura
 
 1. grupa taryfowa - grupa odbiorców korzystających z usług związanych z zaopatrzeniem w ciepło, z którymi rozliczenia prowadzone są na podstawie tych samych cen i stawek opłat oraz warunków ich stosowania;
 2. data sprzedaży – miesiąc, w którym zostało pobierane ciepło
 3. ilość energii cieplnej, jaka została pobrana na cele centralnego ogrzewania i ciepłej wody w danym miesiącu
 4. termin zapłaty – ostateczny termin wpłynięcia należności z faktury na konto ECO SA,
 5. wartość netto za jednostkę ciepła,
 6. ciepło – zużycie ciepła w oparciu o wskazania układu pomiarowo – rozliczeniowego wyrażone w zł za GJ,
 7. opłata pobierana w każdym miesiącu, stanowi iloczyn zamówionej mocy cieplnej na cele centralnego ogrzewania oraz 1/12 ceny za zamówioną moc cieplną lub stawki opłaty miesięcznej za zamówioną moc cieplną dla danej grupy taryfowej
 8. opłata pobierana w każdym miesiącu, stanowi iloczyn zamówionej mocy cieplnej na cele ciepłej wody oraz 1/12 ceny za zamówioną moc cieplną lub stawki opłaty miesięcznej za zamówioną moc cieplną dla danej grupy taryfowej
 9. miesięczna rata opłaty stałej za usługi przesyłowe na cele centralnego ogrzewania, pobierana w każdym miesiącu, stanowi iloczyn zamówionej mocy cieplnej oraz 1/12 stawki opłaty stałej za usługi przesyłowe dla danej grupy taryfowej, wyrażona w zł za MW
 10. miesięczna rata opłaty stałej za usługi przesyłowena cele ciepłej wody, pobierana w każdym miesiącu, stanowi iloczyn zamówionej mocy cieplnej oraz 1/12 stawki opłaty stałej za usługi przesyłowe dla danej grupy taryfowej, wyrażona w zł za MW
 11. opłata zmienna za usługi przesyłowe, pobierana za każdy miesiąc, w którym nastapił pobór ciepła na cele CO i/lub CW, stanowi iloczyn ilości dostarczonego ciepła ustalonej na podstawie odczytów wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego, zainstalowanego na przyłączu do węzła cieplnego lub do zewnętrznych instalacji odbiorczych, albo w innych miejscach rozgraniczenia eksploatacji urządzeń i instalacji określonych w umowach, oraz stawki opłaty zmiennej za usługi przesyłowe dla danej grupy taryfowej, wyrażona w zł za GJ
 12. S – prognozowane zużycie CO i/lub CW w przypadku braku odczytu licznika ciepła.

 

faktura
 

 

 
Do góry