Klienci

Słownik pojęć

 • Taryfa

  Odpowiedź: Zbiór cen i stawek opłat oraz warunków ich stosowania, opracowany przez sprzedawcę i wprowadzany jako obowiązujący dla określonych w nim odbiorców w trybie określonym ustawą,
 • Przedsiębiorstwo energetyczne, sprzedawca

  Odpowiedź: Energetyka Cieplna Opolszczyzny SA z siedzibą w Opolu, prowadząca działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania, przesyłania i dystrybucji oraz obrotu ciepłem,
 • Odbiorca

  Odpowiedź: Każdy, kto otrzymuje lub pobiera ciepło na podstawie umowy ze sprzedawcą,
 • Grupa taryfowa

  Odpowiedź: Grupa odbiorców korzystających z usług związanych z zapotrzebowaniem w ciepło, z którymi rozliczenie są prowadzone na podstawie tych samych cen i stawek opłat oraz warunków ich stosowania,
 • Źródło ciepła

  Odpowiedź: Połączone ze sobą urządzenia lub instalacje służące do wytwarzania ciepła,
 • Lokalne źródło ciepła

  Odpowiedź: Zlokalizowane w obiekcie źródło ciepła bezpośrednio zasilające instalacje odbiorcze wyłącznie w tym obiekcie,
 • Kotłownia lokalna

  Odpowiedź: Lokalne źródło ciepła lub źródło ciepła, w którym zainstalowana moc cieplna nie przekracza 5 MW, zasilające zewnętrzne instalacje odbiorcze,
 • Sieć ciepłownicza

  Odpowiedź: Połączone ze sobą urządzenia lub instalacje, służące do przesyłania i dystrybucji ciepła ze źródeł ciepła do węzłów cieplnych,
 • Instalacja odbiorcza

  Odpowiedź: Połączone ze sobą urządzenia lub instalacje, służące do transportowania ciepła lub ciepłej wody z węzłów cieplnych lub źródeł ciepła do odbiorników ciepła lub punktów poboru ciepłej wody w obiekcie,
 • Zewnętrzna instalacja odbiorcza

  Odpowiedź: Odcinki instalacji odbiorczych łączące grupowy węzeł cieplny lub źródło ciepła z instalacjami odbiorczymi w obiektach, w tym w obiektach, w których zainstalowany jest grupowy węzeł cieplny lub źródło ciepła,
 • Przyłącze

  Odpowiedź: Odcinek sieci ciepłowniczej, doprowadzający ciepło wyłącznie do jednego węzła cieplnego, albo odcinek zewnętrznych instalacji odbiorczych za grupowym węzłem cieplnym lub źródłem ciepła, łączący te instalacje z instalacjami odbiorczymi w obiektach,
 • Nośnik ciepła

  Odpowiedź: Woda lub para dostarczana do napełniania sieci ciepłowniczej i instalacji odbiorczych oraz uzupełniania ubytków nośnika poza źródłem ciepła,
 • Węzeł cieplny

  Odpowiedź: Połączone ze sobą urządzenia lub instalacje służące do zmiany rodzaju lub parametrów nośnika ciepła dostarczanego z przyłącza oraz regulacji ilości ciepła dostarczanego do instalacji odbiorczych,
 • Węzeł cieplny grupowy

  Odpowiedź: Węzeł cieplny obsługujący więcej niż jeden obiekt,
 • Obiekt

  Odpowiedź: Budowla lub budynek wraz z instalacjami odbiorczymi,
 • Układ pomiarowo - rozliczeniowy

  Odpowiedź: Dopuszczony do stosowania, zgodnie z odrębnymi przepisami, zespół urządzeń, służących do pomiaru ilości i parametrów nośnika ciepła, których wskazania stanowią podstawę do obliczenia należności z tytułu dostarczania ciepła,
 • Moc cieplna

  Odpowiedź: Ilość ciepła wytworzonego lub dostarczonego do podgrzania określonego nośnika ciepła albo ilość ciepła odebranego z tego nośnika w jednostce czasu,
 • Warunki obliczeniowe

  Odpowiedź: a) obliczeniowa temperatura powietrza atmosferycznego określona dla strefy klimatycznej, b) normatywna temperatura ciepłej wody,
 • Zamówiona moc cieplna

  Odpowiedź: Ustalona przez odbiorcę lub podmiot ubiegający się o przyłączenie do sieci ciepłowniczej największa moc cieplna, jaka w danym obiekcie wystąpi w warunkach obliczeniowych, która zgodnie z określonymi w odrębnych przepisach warunkami technicznymi oraz wymaganiami technologicznymi dla tego obiektu jest niezbędna do zapewnienia: a) pokrycia strat ciepła w celu utrzymania normatywnej temperatury i wymiany powietrza, b) utrzymania normatywnej temperatury ciepłej wody w punktach czerpalnych, c) prawidłowej pracy innych urządzeń lub instalacji,
 • Nielegalny pobór ciepła

  Odpowiedź: Pobieranie ciepła bez zawarcia umowy z przedsiębiorstwem energetycznym, z całkowitym lub częściowym pominięciem układu pomiarowo-rozliczeniowego lub poprzez ingerencję w ten układ mającą wpływ na zafałszowanie pomiarów dokonywanych przez układ pomiarowo-rozliczeniowy.
Do góry