Oferta

Klient

Laboratorium wykonuje badania w taki sposób, aby spełnić wymagania zawarte w normie międzynarodowej PN-EN ISO/IEC 17025:2005 oraz aby zaspokoić potrzeby, wymagania i oczekiwania klienta.

Za cel stawiamy sobie:

  • utrzymanie najwyższego poziomu jakości świadczonych usług badawczych określonego  na bazie uwarunkowań prawnych, organizacyjnych, rynkowych i wymagań ustalonych z klientem, zgodnie z zasadami dobrej praktyki laboratoryjnej
  • utrzymanie i ciągłe doskonalenie osiągniętych kompetencji technicznych wysokokwalifikowanej kadry pracowników Laboratorium
  • ciągłe doskonalenie systemu zarządzania, rozwój nowych możliwości organizacyjnych i technicznych w wykonywaniu badań.

Zapewniamy:

  • niezależność i bezstronność w wykonywaniu badań,
  • bezwzględne przestrzeganie zasady zachowania praw własności klientów i poufności badań,
  • terminową realizację zawartych umów,
  • konkurencyjne ceny usług.

Przy przyjmowaniu zlecenia Laboratorium uzgadnia z klientem czas jego realizacji, procedury i metody badań oraz wszelkie aspekty finansowe.

W zakresie zleconych badań ściśle współpracujemy z klientem i na jego żądanie w każdej chwili informujemy wskazane osoby o postępie prac w realizacji umowy. Na żądanie klienta Laboratorium umożliwia jego przedstawicielowi udział w badaniach w charakterze obserwatora, przy czym udział ten nie pozostaje w sprzeczności z zasadami poufności prac wykonywanych dla innych klientów.

Jeśli badanie wykonane zostało niezgodnie z wcześniejszymi ustaleniami lub zaistniały problemy ze współpracą, klient może złożyć reklamację na piśmie, telefonicznie, za pomocą faksu, poczty elektronicznej lub ustnie. Postępowanie w sprawie reklamacji Laboratorium prowadzi wnikliwie, rzetelnie, obiektywnie z uwzględnieniem wszystkich okoliczności i przesłanek, mając na uwadze dobro klienta oraz obowiązujące przepisy prawne. Klient informowany jest pisemnie o sposobie załatwienia reklamacji. Termin jego rozpatrzenia uzgadniany jest z klientem, nie może jednak przekroczyć 30 dni.

Do góry