Oferta

Oferta

Pomiary emisji zanieczyszczeń pyłowo - gazowych ze źródeł energetycznego spalania paliw

Badane cechy:

 • strumień objętości gazów
 • stężenie pyłu
 • stężenia metali (As,Cd,Cr,Co,Cu,Mn,Ni,Pb,Sb,TI,V)
 • stężenie składników gazowych (NO, NOx , SO2 , CO, CO2, HCl, Hg)
 • obliczanie wielkości emisji składników gazowych, metali, pyłu ogólnego i frakcji pyłu

Pomiary stężeń i emisji zanieczyszczeń pyłowo - gazowych, w tym LZO z różnych źródeł (stolarnie, malarnie, lakiernie, itp.)

Pomiary skuteczności redukcji zanieczyszczeń pyłowych 

Pomiary wydajności instalacji wentylacji

Pomiary warunków środowiska pracy w zakresie określonym przepisami BHP

Badane czynniki:

 • zapylenie: stężenie pyłu - frakcja wdychalna, stężenie pyłu - frakcja respirabilna
 • hałas
 • natężenie i równomierność oświetlenia
 • związki chemiczne

Pomiary poziomu hałasu pochodzącego od instalacji i urządzeń przemysłowych

Pomiary poziomu hałasu komunikacyjnego pochodzącego od dróg, linii kolejowych i tramwajowych

Pomiary poziomu hałasu od maszyn i urządzeń

Pomiary hałasu w pomieszczeniach

Pobieranie próbek oraz analizy paliw stałych - węgla kamiennego

Badane cechy:

 • ciepło spalania i obliczanie wartości opałowej
 • zawartość popiołu
 • zawartość wilgoci
 • zawartość siarki całkowitej
 • zawartość węgla
 • zawartość chloru
 • zawartość części lotnych

Oznaczenie wilgoci oraz zawartości węgla w odpadach paleniskowych (w żużlu i popiele).

 

Poza zakresem akredytacji oferujemy:

Oznaczanie zawartości części palnych w odpadach paleniskowych ( w żużlu i popiele)

Analizy paliw alternatywnych (biopaliw)

Analizy wody

Badane cechy:

 • twardość ogólna
 • zasadowość ogólna
 • chlorki
 • przewodność
 • żelazo ogólne
 • tlen rozpuszczony
 • siarczyny i fosforany
 • pH

Pomiary bilansowe kotłów

Sprawdzanie sond tlenowych i analizatorów gazu na gazach wzorcowych

Sprawdzanie czujników temperatury

Do góry