Oferta

Świadectwa kwalifikacyjne D i E

Propozycja współpracy dotyczącą stwierdzania kwalifikacji pracowników na stanowiskach pracy związanych z dozorem oraz eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci energetycznych skierowana jest do przedsiębiorstw sektora energetycznego.  Zgodnie z Aktem nr 669/023/16/09 z dnia 17 czerwca 2009r. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki powołał przy ECO SA w Opolu Komisję Kwalifikacyjną posiadającą uprawnienia do stwierdzania kwalifikacji następującym zakresie:

Grupa 2. Urządzenia wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające ciepło oraz inne urządzenia energetyczne:

 1. 1) kotły parowe oraz wodne na paliwa stałe, płynne i gazowe, o mocy powyżej 50 kW wraz z urządzeniami pomocniczymi
 2. 2) sieci i instalacje cieplne wraz z urządzeniami pomocniczymi, o przesyle ciepła powyżej 50 kW
 3. 3) -------------------
 4. 4) przemysłowe urządzenia odbiorcze pary i gorącej wody, o mocy powyżej 50 kW
 5. 5) urządzenia wentylacji, klimatyzacji i chłodnicze, o mocy powyżej 50 kW
 6. 6) pompy, ssawy, wentylatory, dmuchawy, o mocy 50 kW
 7. 7) sprężarki o mocy powyżej 20 kW oraz instalacje sprężonego powietrza i gazów technicznych
 8. 8) urządzenia do składowania, magazynowania i rozładunku paliw, o pojemności składowania odpowiadającej masie ponad 100 Mg
 9. 9) -------------------
 10. 10) aparatura kontrolno - pomiarowa i urządzenia automatycznej regulacji do urządzeń
  i instalacji wymienionych w punktach 1-9
 11. 11) --------------------
 12. 12) --------------------

Grupa 3. Urządzenia, instalacje i sieci gazowe wytwarzające, przetwarzające, przesyłające, magazynujące i zużywające paliwa gazowe:

 1. 1) -------------------
 2. 2) -------------------
 3. 3) -------------------
 4. 4) sieci gazowe rozdzielcze o ciśnieniu nie wyższym niż 0,5 MPa (gazociągi i punkty redukcyjne, stacje gazowe)
 5. 5) sieci gazowe przesyłowe o ciśnieniu powyżej 0,5 MPa (gazociągi, stacje gazowe, tłocznie gazu)
 6. 6) urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu nie wyższym niż 5 kPa
 7. 7) urządzenia i instalacji gazowe o ciśnieniu powyżej 5 kPa
 8. 8) przemysłowe odbiorniki paliw gazowych o mocy powyżej 50 kW
 9. 9) turbiny gazowe
 10. 10) aparatura kontrolno-pomiarowa, urządzenia sterowania do sieci, urządzeń
  i instalacji wymienionych w punktach 1-9.

Niniejsza propozycja współpracy jest zgodna z aktem powołania Komisji Kwalifikacyjnej Nr 669 Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 17 czerwca 2009r., na podstawie art. 54 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625, Nr 104, poz. 708, Nr 158, poz. 11123, Nr 170, poz. 1217, z 2007 r. Nr 21, poz. 124, Nr 52, poz. 343, Nr 115, poz. 790, Nr 130, poz. 905, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 3, poz. 11 i Nr 69, poz. 586) oraz § 12 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. z 2003 r. Nr 89, poz. 828, Nr 129, poz. 1184 oraz 2005 r. Nr 141, poz. 1189).

Kontakt z Działem Zarządzania Zasobami Ludzkimi:

Agnieszka Kostyła
 77 541 02 64,  600 095 156

Do góry