Nowe układy odpylania w Opolu

Zabudowa dwóch nowych układów odpylania dla dwóch kotłów WR 25 w ciepłowni K-173 w Opolu

Nazwa Projektu:
Zabudowa dwóch nowych układów odpylania dla dwóch kotłów WR 25 w ciepłowni K-173 w Opolu. 

Potrzeba realizacji projektu wynika z konieczności dostosowania instalacji odpylania kotłów WR-25 nr 3 i 4, zabudowanych w ciepłowni centralnej w Opolu, do standardu emisyjnego pyłu ze spalania paliwa stałego  - 100mg/Nm3 przy 6% O2, jaki będzie obowiązywać od 1 stycznia 2016r.

Cel Projektu:
Celem projektu jest zabudowa dwóch nowych układów odpylania, pozwalających osiągać stężenie emisji pyłu poniżej 100mg/Nm3 przy 6% O2.

Korzyści:
Dzięki realizacji projektu nastąpi ograniczenie emisji pyłu o ok. 27,5 Mg/rok.

Realizacja projektu poprzez redukcję emisji pyłu pozwoli ograniczyć negatywny wpływdziałalności przemysłowej tj. istniejącej w Opolu ciepłowni, na środowisko i dostosować instalację do przyszłych wymogów prawa krajowego oraz wspólnotowego.

Poprawa jakości powietrza, poprzez obniżenie wielkości emisji zanieczyszczeń pyłowych z instalacji spalania paliw, pozwoli Polsce, zgodnie z ideą zrównoważonego rozwoju, prowadzić wzrost gospodarczy, przy jednoczesnym dbaniu o środowisko naturalne, redukując negatywne oddziaływanie na życie i zdrowie człowieka.

Dofinansowanie:

Wsparcie udzielone przez Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego w kwocie 571 236,24 zł 

Podpisanie umowy:

W dniu 04.03.2014 roku została zawarta umowa w sprawie projektu „Zabudowa dwóch nowych układów odpylania dla dwóch kotłów WR 25 w ciepłowni K-173 w Opolu” dofinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014.

Umowa została zawarta pomiędzy:

Ministrem Środowiska, pełniącym funkcję Operatora Programu dla Programu PL04 „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii”, w imieniu którego działa Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie a Energetyką Cieplną Opolszczyzny Spółką Akcyjną z siedzibą w Opolu – Beneficjentem.

Tablica informacyjna:

W dniu 29.04.2014 roku została umieszczona tablica informacyjna w miejscu realizacji projektu „Zabudowa dwóch nowych układów odpylania dla dwóch kotłów WR 25 w ciepłowni K-173 w Opolu” dofinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014.

 

tablica Opole do wymiany

 

 Opole tablica do internetu

 

 norweskie

Zakończenie Projektu – Tablica pamiątkowa:

Projekt został zakończony w grudniu 2014r. W miejscu realizacji projektu umieszczono tablicę pamiątkową.

opole

Rezultaty Projektu:

W wyniku realizacji projektu osiągnięto w 100% założony wskaźnik rezultatu określony, jako wzrost liczby instalacji ograniczania pyłu w ilości 2 sztuk. Obie zaplanowane do realizacji instalacje zostały wybudowane, przyjęte do eksploatacji i spełniają założony warunek dotrzymania stężenia pyłu poniżej 100 mg/Nm3 w suchych spalinach w warunkach normalnych przy 6% zawartości tlenu.

  Supported by a grant from Norway

Norway grants4x 
www.eeagrants.org

 

Do góry