Zabudowa nowych układów odpylania w Kluczborku

Nowe układy odpylania w Kluczborku

Nazwa Projektu:
Zabudowa dwóch nowych układów odpylania dla kotłów ciepłowni K-301 w Kluczborku.

Potrzeba realizacji projektu wynika z konieczności dostosowania instalacji odpylania kotłów WRp-23 i WR-15, zabudowanych w ciepłowni centralnej w Kluczborku, do standardu emisyjnego pyłu ze spalania paliwa stałego  - 100mg/Nm3 przy 6% O2, jaki będzie obowiązywać od 1 stycznia 2016r.

Cel Projektu:
Celem projektu jest zabudowa dwóch nowych układów odpylania, pozwalających osiągać stężenie emisji pyłu poniżej 100mg/Nm3 przy 6% O2.

Korzyści z realizacji projektu:
Dzięki realizacji projektu nastąpi ograniczenie emisji pyłu o ok. 12 Mg/rok.

Realizacja projektu poprzez redukcję emisji pyłu pozwoli ograniczyć negatywny wpływdziałalności przemysłowej tj. istniejącej w Kluczborku ciepłowni, na środowisko i dostosować instalację do przyszłych wymogów prawa krajowego oraz wspólnotowego.

Poprawa jakości powietrza, poprzez obniżenie wielkości emisji zanieczyszczeń pyłowych z instalacji spalania paliw, pozwoli Polsce, zgodnie z ideą zrównoważonego rozwoju, prowadzić wzrost gospodarczy, przy jednoczesnym dbaniu o środowisko naturalne, redukując negatywne oddziaływanie na życie i zdrowie człowieka. 

Dofinansowanie:
Wsparcie udzielone przez Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego w kwocie 389 577,30 zł.

Podpisanie umowy:

W dniu 04.03.2014 roku została zawarta umowa w sprawie projektu „Zabudowa dwóch nowych układów odpylania dla kotłów ciepłowni K-301 w Kluczborku” dofinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014.

Umowa została zawarta pomiędzy:

Ministrem Środowiska, pełniącym funkcję Operatora Programu dla Programu PL04 „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii”, w imieniu którego działa Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie a Energetyką Cieplną Opolszczyzny Spółką Akcyjną z siedzibą w Opolu – Beneficjentem.

Tablica informacyjna:

W dniu 30.04.2014 roku została umieszczona tablica informacyjna w miejscu realizacji projektu „Zabudowa dwóch nowych układów odpylania dla kotłów ciepłowni K-301 w Kluczborku” dofinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014.

Kluczbork tablica new

 norweskie

Zakończenie Projektu – Tablica pamiątkowa:

Projekt został zakończony w grudniu 2014r. W miejscu realizacji projektu umieszczono tablicę pamiątkową.

kluczbork1


Rezultaty Projektu:

W wyniku realizacji projektu osiągnięto w 100% założony wskaźnik rezultatu określony, jako wzrost liczby instalacji ograniczania pyłu w ilości 2 sztuk. Obie zaplanowane do realizacji instalacje zostały wybudowane, przyjęte do eksploatacji i spełniają założony warunek dotrzymania stężenia pyłu poniżej 100 mg/Nm3 w suchych spalinach w warunkach normalnych przy 6% zawartości tlenu.Supported by a grant from Norway
Norway grants4x
www.eeagrants.org

Do góry