Kapitał zakładowy wynosi 11.456.350 złotych.
Spółka została zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla Miasta Łodzi – Śródmieścia w Łodzi XX Wydział KRS pod numerem KRS 0000187742

NIP: 775 000 08 35
REGON: 610169675

Konto bankowe: PKO BP SA Centrum Korporacyjne Opole
nr 86 1020 3668 0000 5302 0307 0653