Prywatność oraz bezpieczeństwo Państwa danych osobowych jest dla nas bardzo ważne. Dlatego też wszystkie spółki Grupy Kapitałowej ECO (GK ECO) wdrożyły odpowiednie Polityki Bezpieczeństwa Danych Osobowych związane z przetwarzaniem tych danych. W całej Grupie Kapitałowej stosowane są  jednolite zasady, zapewniające najwyższy stopień ich ochrony.

Sam proces przetwarzania i ochrony danych osobowych odbywa się zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) i innymi przepisami powszechnie obowiązującego prawa, którego treść zawarta jest w pliku poniżej:

ROZPORZĄDZENIE

GK ECO dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizyczne, techniczne i organizacyjne ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Prawa przysługujące Państwu w związku z przetwarzaniem danych osobowych

W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu m.in. następujące prawa:

  • prawo dostępu do Państwa danych osobowych,
  • prawo do ich sprostowania,
  • prawo do usunięcia danych,
  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  • prawo do przeniesienia danych,
  • prawo do wniesienia sprzeciwu,
  • prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza RODO.

Szczegółowe i pełne informacje na temat Państwa praw zawarte  są w treści obowiązków informacyjnych przekazywanych Państwu podczas zawierania umów, udzielania odpowiedzi na zapytanie itp.

Natomiast zasady korzystania przez Państwo z naszej strony internetowej określa Polityka prywatności. 

Polityka-prywatności

W jaki sposób możecie Państwo realizować swoje prawa?

Wyznaczyliśmy osobę odpowiedzialną za ochronę danych osobowych tj. Inspektora Ochrony Danych, z którym możecie się Państwo skontaktować

  • pisemnie, przesyłając korespondencję na adres poszczególnych spółek GK ECO, z dopiskiem: „Inspektor ochrony danych osobowych”
  • wysyłając elektroniczną widomość na adres e-mail: iod@ecosa.pl

Z Inspektorem można się kontaktować we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz z korzystaniem z praw związanych z tym przetwarzaniem.