Strefa klienta
FAQ

Śledź nas:

FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Poznaj odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.

Odpowiedź: Zgodnie z przepisami prawa energetycznego sezon grzewczy to okres, w którym warunki atmosferyczne powodują konieczność ciągłego dostarczania ciepła w celu ogrzewania obiektów. Odbiorca sam decyduje o tym, kiedy sprzedawca ma włączyć, a kiedy wyłączyć dostawę ciepła. Pisemnych zgłoszeń do sprzedawcy ciepła dokonują administratorzy lub zarządcy budynków (spółdzielczych, komunalnych itp.), od których ich mieszkańcy powinni żądać podjęcia decyzji.

Odpowiedź: Pierwsze włączenie i wyłączenie dostaw ciepła w danym sezonie grzewczym jest bezpłatne. W przypadku dodatkowych uruchomień lub wyłączeń ciepła, odbiorca ponosi opłaty z tego tytułu zgodne z aktualnym wykazem opłat dodatkowych, pkt. 7C.

Odpowiedź: Spuszczenie wody z instalacji wewnętrznej dokonywane jest na wniosek właściciela, administratora lub zarządcy budynku, który określa dokładny termin wykonania usługi. Powtórne napełnienie instalacji następuje na takich samych zasadach. Opłaty z tego tytułu przedstawia wykaz opłat dodatkowych, pkt. 7A-B.

Odpowiedź: Ceny i stawki opłat składające się na taryfę przedsiębiorstwa energetycznego zatwierdza i kontroluje Prezes URE. Taryfę dla ciepła przygotowuje przedsiębiorstwo energetyczne i przedkłada Prezesowi URE do zatwierdzenia. Prezes URE, reprezentując interesy odbiorców godzi oczekiwania sprzedawców i odbiorców. Organ ten równoważy interesy przedsiębiorstw energetycznych i odbiorców, nie preferując jednak żadnych z nich.

Odpowiedź: Cena 1 GJ energii cieplnej jest ściśle uzależniona od grupy taryfowej, do której zakwalifikowany jest Odbiorca. Na cenę GJ energii cieplnej składa się cena ciepła oraz stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe wyrażone w zł/GJ. Wszystkie ceny i stawki opłat ze energię cieplną przedstawia Taryfa dla ciepła.

Odpowiedź: Odbiorcy, którzy rozliczani są według podstawowych grup taryfowych ponoszą opłaty stałe za zamówioną moc cieplną i usługi przesyłowe przez cały rok. Wynika to z faktu, że opłaty stałe są opłatami rocznymi, płatnymi w 12 miesięcznych ratach.

Odpowiedź: Dla Odbiorców chcących co miesiąc (w ciągu danego roku) płacić stałą kwotę za energię cieplną, istnieje możliwość zastosowania zaliczkowego sposobu rozliczeń. Na wniosek Odbiorcy, złożony do końca roku kalendarzowego, przygotowywana jest propozycja opłat zaliczkowych, na które składa się opłata stała, stanowiąca 1/12 rocznej opłaty wynikającej z obowiązującej taryfy dla ciepła oraz opłata zmienna, naliczana w oparciu o zrealizowaną w roku poprzednim wielkość sprzedaży ciepła (w GJ) i podzieloną na 12 miesięcy. Po zakończeniu roku obrachunkowego, Sprzedawca dokonuje zestawienia należności za ciepło naliczonych według comiesięcznych odczytów urządzeń pomiarowo –rozliczeniowych i cen wynikających z obowiązującej taryfy dla ciepła z uzyskaną w wyniku wpłat zaliczkowych zapłatą należności za ciepło. Po dokonaniu zestawienia Odbiorca otrzymuje fakturę rozliczeniową zaliczkową, która zawiera nadpłatę lub niedopłatę do wcześniej wniesionych opłat.

Odpowiedź: W celu zmiany zamówionej mocy cieplnej należy złożyć wniosek u Sprzedawcy, w którym określona jest nowa wartość mocy cieplnej oraz powód zmiany, np. wykonana termomodernizacja budynku. W przypadku trudności w określeniu w/w wartości można dodatkowo zlecić Sprzedawcy wykonanie odpłatnej analizy wykorzystania zamówionej mocy cieplnej, na której podstawie zostanie podjęta decyzja odnośnie ewentualnej weryfikacji mocy. Każdy z Odbiorców ma prawo raz na 12 miesięcy do zmiany poziomu zamówionej mocy cieplnej, w trybie określonym w umowie sprzedaży ciepła.

Odpowiedź: Właściciele nieruchomości (domów wolnostojących, posiadających przyłącze do sieci ciepłowniczej) chcący podpisać umowę sprzedaży ciepła, powinni zgłosić się do siedziby Firmy z aktem własności danego obiektu oraz dowodem osobistym. Właściciele nieruchomości (domów wolnostojących, posiadających przyłącze do sieci ciepłowniczej)prowadzący działalność gospodarczą, powinni zgłosić się do siedziby Firmy z aktem własności danego obiektu, nr NIP, REGON, zaświadczeniem o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej oraz dowodem osobistym. Właściciele mieszkań w budynkach wielolokalowych nie podpisują indywidualnych umów na dostawę ciepła - umowę w ich imieniu podpisuje właściciel budynku (np.administracja domów komunalnych - gmina, spółdzielnia mieszkaniowa, wspólnota mieszkaniowa) lub zarządzający budynkiem, który jest zobowiązany rozliczyć koszty ciepła dostrczonego do budynku (-ów). UWAGA! Jeśli nieruchomość nie posiada przyłacza do sieci ciepłowniczej należy najpierw skontaktować się z Działem Handlowym ECO SA, tel. 77 5410 123, w celu określenia możliwości podłączenia.

Odpowiedź: Rozwiązanie umowy sprzedaży ciepła może nastąpić na pisemny wniosek każdej ze stron złożony do 30 listopada ze skutkiem na dzień 30 kwietnia roku następnego. Strony mogę skrócić okres wypowiedzenia lub rozwiązać umowę za porozumieniem.

Odpowiedź: Umowa sprzedaży ciepła może być podpisana jedynie z właścicielem nieruchomości. Z najemcami zawierane są trójstronne porozumienia na indywidualne rozliczanie za energię cieplną. Jeśli najemca prowadzi działalność gospodarczą niezbędnymi dokumentami do podpisania porozumienia są: umowa najmu, NIP, REGON, zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, dowód osobisty.

Odpowiedź: Pomiar ciepła dokonywany jest na podstawie wskazań licznika ciepła zainstalowanego na granicy dostawy ciepła lub w innym miejscu określonym w protokole odbioru technicznego i dopuszczenia do eksploatacji układu rozliczeniowego energii cieplnej, podpisanym przez Sprzedawcę i Odbiorcę w momencie jego instalacji.

Odpowiedź: Termomodernizacja budynków powoduje znaczne zmniejszenie zużycia energii cieplnej. To z kolei daje możliwość zmniejszenia wielkości zamówionej mocy cieplnej, a wszystko składa się na obniżenie kosztów związanych z ogrzewaniem budynku.

Odpowiedź: Dla mieszkańców Opola całodobowy dyżur pełni Pogotowie Ciepłownicze, nr tel. 77 5410 432. Numery alarmowe dla Odbiorców z innych miast znajdują się na Mapie – należy wybrać województwo, a następnie miejscowość, której dotyczy awaria.

Odpowiedź: Za prawidłowe funkcjonowanie instalacji wewnętrznej odpowiada właściciel/zarządca/administrator nieruchomości. Przed rozpoczęciem prac modernizacyjnych należy uzgodnić ich zakres oraz uzyskać zgodę na ich wykonanie od: przedsiębiorstwa ciepłowniczego - w przypadku indywidualnych odbiorców ciepła; zarządcy/administratora budynku bądź wspólnoty mieszkaniowej/spółdzielni mieszkaniowej - w przypadku budynku wielolokalowego.

Odpowiedź: ECO SA jest odpowiedzialne za montaż licznika na granicy dostawy energii cieplnej. W przypadku gdy miejsce zainstalowania układu pomiarowo-rozliczeniowego służącego do rozliczeń z przedsiębiorstwem energetycznym za dostarczone ciepło jest wspólne dla dwóch lub więcej budynków wielolokalowych, właściciele lub zarządcy tych budynków wyposażają je w układy pomiarowo-rozliczeniowe, w celu rozliczenia kosztów zakupu ciepła na poszczególne budynki zgodnie z § 45a. Ustawy o prawie energetycznym z dnia 10 kwietnia 1997 roku.

Zobacz także

Nasze lokalizacje

Aktualności

Słownika pojęć