Strefa klienta
Słownik pojęć

Śledź nas:

Odpowiedź: Zbiór cen i stawek opłat oraz warunków ich stosowania, opracowany przez sprzedawcę i wprowadzany jako obowiązujący dla określonych w nim odbiorców w trybie określonym ustawą,

Odpowiedź: Energetyka Cieplna Opolszczyzny SA z siedzibą w Opolu, prowadząca działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania, przesyłania i dystrybucji oraz obrotu ciepłem,

Odpowiedź: Każdy, kto otrzymuje lub pobiera ciepło na podstawie umowy ze sprzedawcą,

Odpowiedź: Grupa odbiorców korzystających z usług związanych z zapotrzebowaniem w ciepło, z którymi rozliczenie są prowadzone na podstawie tych samych cen i stawek opłat oraz warunków ich stosowania,

Odpowiedź: Połączone ze sobą urządzenia lub instalacje służące do wytwarzania ciepła,

Odpowiedź: Zlokalizowane w obiekcie źródło ciepła bezpośrednio zasilające instalacje odbiorcze wyłącznie w tym obiekcie,

Odpowiedź: Lokalne źródło ciepła lub źródło ciepła, w którym zainstalowana moc cieplna nie przekracza 5 MW, zasilające zewnętrzne instalacje odbiorcze,

Odpowiedź: Połączone ze sobą urządzenia lub instalacje, służące do przesyłania i dystrybucji ciepła ze źródeł ciepła do węzłów cieplnych,

Odpowiedź: Połączone ze sobą urządzenia lub instalacje, służące do transportowania ciepła lub ciepłej wody z węzłów cieplnych lub źródeł ciepła do odbiorników ciepła lub punktów poboru ciepłej wody w obiekcie,

Odpowiedź: Odcinki instalacji odbiorczych łączące grupowy węzeł cieplny lub źródło ciepła z instalacjami odbiorczymi w obiektach, w tym w obiektach, w których zainstalowany jest grupowy węzeł cieplny lub źródło ciepła,

Odpowiedź: Odcinek sieci ciepłowniczej, doprowadzający ciepło wyłącznie do jednego węzła cieplnego, albo odcinek zewnętrznych instalacji odbiorczych za grupowym węzłem cieplnym lub źródłem ciepła, łączący te instalacje z instalacjami odbiorczymi w obiektach,

Odpowiedź: Woda lub para dostarczana do napełniania sieci ciepłowniczej i instalacji odbiorczych oraz uzupełniania ubytków nośnika poza źródłem ciepła,

Odpowiedź: Połączone ze sobą urządzenia lub instalacje służące do zmiany rodzaju lub parametrów nośnika ciepła dostarczanego z przyłącza oraz regulacji ilości ciepła dostarczanego do instalacji odbiorczych,

Odpowiedź: Budowla lub budynek wraz z instalacjami odbiorczymi,

Odpowiedź: Dopuszczony do stosowania, zgodnie z odrębnymi przepisami, zespół urządzeń, służących do pomiaru ilości i parametrów nośnika ciepła, których wskazania stanowią podstawę do obliczenia należności z tytułu dostarczania ciepła,

Zobacz także

Nasze lokalizacje

Aktualności

CSR

FAQ

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami

  • ul. Harcerska 15, 45-118 Opole
    NIP: 754-25-24-950, KRS:14339, Regon: 531363177
    Kapitał zakładowy: 155.480.000 zł w całości wpłacony
  • 77 541 01 00, 541 01 01
  • eco@ecosa.pl

Ciepło, które lubię