1. Zakres obowiązywania

 1. Do Grupy Kapitałowa ECO (zwana dalej: GK ECO) wchodzą następujące spółki prawa handlowego:
  • Energetyka Cieplna Opolszczyzny S.A. z siedzibą przy ul. Harcerskiej 15, 45-118 Opole wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy KRS przez pod numerem KRS: 0000014339, NIP: 7542524950, REGON: 531363177, o kapitale zakładowym 155.480.000,00 PLN opłaconym w całości;
  • ECO Kogeneracja Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Harcerskiej 15, 45-118 Opole wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000441535, NIP: 7752644726, REGON: 101513135;
  • ECO Kutno Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Oporowskiej 10A, 99-300 Kutno wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział KRS pod numerem KRS: 0000187742, NIP: 7750000835, REGON: 610169675;
  • ECO Logistyka Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Harcerskiej 15, 45-118 Opole wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000334015, NIP: 7542980665, REGON: 160265941;
  • ECO Tarnobrzeg Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Sikorskiego 4, 39-400 Tarnobrzeg wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000120875, NIP: 8670003140, REGON: 830337725
  • ECO Malbork Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Sikorskiego 39a, 82-200 Malbork, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000088168, NIP: 5790007328, REGON: 170388073;
  • ECO Serwis S.A. z siedzibą przy ul. Harcerskiej 15, 45-118 Opole wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy KRS przez pod numerem KRS: 0000016151, NIP: 7540334412, REGON: 530603030;
  • ECO Jelenia Góra Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Karola Miarki 46, 58-500 Jelenia Góra wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000034550, NIP: 6110203138, REGON: 230415510;
  • ECO Ciepło Lokalne I Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Harcerskiej 15, 45-118 Opole wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000321123, NIP: 7542962472, REGON: 160231043.
 2. Celem niniejszej Polityki Prywatności jest określenie działań podejmowanych przez GK ECO w zakresie ochrony danych osobowych przetwarzanych, w tym zbieranych za pośrednictwem strony internetowej http://www.ecosa.pl.
 3. Dane osobowe to wszelkie informacje, które mogą Cię identyfikować, na przykład Twoje imię i nazwisko, numer telefonu i adres poczty elektronicznej przekazywane przez Ciebie za pomocą formularzy kontaktowych i formularzy zgłoszeń. Kiedy w poniższym dokumencie odwołujemy się do terminu „przetwarzać” albo „przetwarzanie”, mamy na myśli wszelkie czynności i operacje wykonywane na Twoich danych osobowych (np. ich przechowywanie czy analizowanie na potrzeby świadczenia Ci usługi).

2. Informacje dotyczące ADO

 1. Każda ze spółek wchodzących z skład GK ECO jest Administratorem Danych Osobowych (zwanym dalej: ADO) w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej: RODO), w odniesieniu do danych osobowych będących osobami fizycznymi.
 2. Dla rozstrzygnięcia o tym, która w danej sytuacji spółka będzie Administratorem Danych Osobowych decyduje informacja przekazana podczas pozyskiwania danych osobowych i wskazująca konkretną spółkę z GK ECO.
 3. Kontakt z ADO może się odbywać:
  • Energetyka Cieplna Opolszczyzny S.A. z siedzibą w Opolu
   pocztą tradycyjną na adres siedziby wskazany w pkt. 1.1 Polityki Prywatności
   mailowo na adres: eco@ecosa.pl
   telefonicznie: 77 5410102
  • ECO Kogeneracja sp. z o.o. z siedzibą w Opolu
   pocztą tradycyjną na adres siedziby wskazany w pkt. 1.1 Polityki Prywatności
   mailowo na adres: ecokogeneracja@ecosa.pl
   telefonicznie: 77 5410320
  • ECO Kutno sp. z o.o. z siedzibą w Kutnie
   pocztą tradycyjną na adres siedziby wskazany w pkt. 1.1 Polityki Prywatności
   mailowo na adres: ecokutno@ecosa.pl
   telefonicznie: 24 2533059
  • ECO Logistyka sp. z o.o. z siedzibą w Opolu
   pocztą tradycyjną na adres siedziby wskazany w pkt. 1.1 Polityki Prywatności
   mailowo na adres: ecologistyka@ecosa.pl
   telefonicznie: 77 5410161
  • ECO Tarnobrzeg sp. z o.o. z siedzibą w Tarnobrzegu
   pocztą tradycyjną na adres siedziby wskazany w pkt. 1.1 Polityki Prywatności
   mailowo na adres: ecotarnobrzeg@ecosa.pl
   telefonicznie: 15 8233178 w. 11
  • ECO Malbork sp. z o.o. z siedzibą w Malborku
   pocztą tradycyjną na adres siedziby wskazany w pkt. 1.1 Polityki Prywatności
   mailowo na adres: ecomalbork@ecosa.pl
   telefonicznie: 55 6479224
  • ECO Serwis S.A. z siedzibą w Opolu
   pocztą tradycyjną na adres siedziby wskazany w pkt. 1.1 Polityki Prywatności
   mailowo na adres: ecoserwis@ecosa.pl
   telefonicznie: 77 5410191
  • ECO Jelenia Góra sp. z o.o. z siedzibą w Jeleniej Górze
   pocztą tradycyjną na adres siedziby wskazany w pkt. 1.1 Polityki Prywatności
   mailowo na adres: ecojg@ecosa.pl
   telefonicznie: 75 6469200
  • ECO Ciepło Lokalne I sp. z o.o.
   pocztą tradycyjną na adres siedziby wskazany w pkt. 1.1 Polityki Prywatności
   mailowo na adres: ecocl1@ecosa.pl
   telefonicznie: 77 5410360
 4. GK ECO wyznaczyła jednego Inspektora Ochrony Danych, którym jest Pan Mateusz Bartusik, z którym możecie Państwo się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw: e -mail: iod@ecosa.pl lub pisemnie na adres siedziby konkretnej spółki wskazany w pkt. 1.1

3. Cel, podstawa prawna i zasady przetwarzania danych osobowych

 1. Dane osobowe osób fizycznych korzystających z formularzy kontaktowych i formularzy zgłoszeń (dalej zwanymi: Użytkownikami) przetwarzane są w celu:
  1. otrzymania odpowiedzi na zadane pytanie i prowadzenia komunikacji z ADO, reagowania na otrzymane zgłoszenia (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
  2. zawarcia i wykonania umów, w tym przyłączeniowej, sprzedaży ciepła i innych w ramach usług prowadzonych przez GK ECO (art.6 ust. 1 lit. b RODO)
  3. związanym z przeprowadzeniem postępowania przetargowego (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. e RODO), ewentualnego: zawarcia i wykonywania umowy będącej przedmiotem prowadzonego postępowania (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO
  4. podjęcia działań z udziałem pełnomocnika lub osoby wskazanej do kontaktu, zawarcia lub realizacji umowy, zmierzających odpowiednio do zawarcia umowy bądź wykonania umowy (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
  5. wykonania ciążących na nas obowiązków prawnych np. wystawiania i przechowywania faktur, udzielania odpowiedzi na reklamacje w terminie i formie przewidzianych przepisami prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)
  6. prowadzenia działań marketingu bezpośredniego (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), w tym również na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO w zw. z art. 10 w zw. z art. 4 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz art. 172 w zw. z art. 174 ustawy Prawo telekomunikacyjne).
  7. ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (art.6 ust. 1 lit. f RODO)
 2. Czas przetwarzania danych. Dane osobowe pozyskane w celu zawarcia lub wykonania umowy przechowujemy przez okres niezbędny do realizacji tego celu. Dane osobowe pozyskane w celu wykonania ciążących na nas obowiązków prawnych przetwarzane są przez czas wykonywania obowiązków wynikających z przepisów prawa. Dane pozyskane w celu prowadzenia komunikacji i reagowania  na otrzymane zgłoszenia oraz w celu prowadzenia działań marketingu bezpośredniego przetwarzamy przez czas niezbędny do realizacji tych celów lub do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu.
 3. Podanie przez Państwa danych osobowych w celu zawarcia i wykonania umowy jest dobrowolne, jednakże w zależności od okoliczności jest warunkiem przedstawienia oferty bądź zawarcia umowy lub jej realizacji. Jeżeli nie podadzą nam Państwo swoich danych osobowych, przedstawienie oferty bądź zawarcie lub wykonanie umowy może okazać się niemożliwe. Podanie danych w celach prowadzenia komunikacji i reagowania na otrzymywane zgłoszenia oraz prowadzenia działań marketingu bezpośredniego jest dobrowolne. Niepodanie tych danych uniemożliwi nam jednak wykonywanie wspomnianych czynności.
 4. Dane osobowe Użytkowników nie są przekazywane poza teren Polski, Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
 5. Dane osobowe użytkowników mogą być powierzane przez ADO do przetwarzania następującym kategoriom podmiotów: inne spółki GK ECO, których oferta uzupełnia ofertę danego ADO, kancelariom prawnym, firmom informatycznym (dostawcom oprogramowania wykorzystywanego przez GK ECO), podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską. Dane osobowe mogą być także udostępnione: odpowiednim organom państwowym na ich żądanie na podstawie odpowiednich przepisów prawa lub innym osobom, w oparciu o uprzednie zgody Użytkowników.

4. Prawa osoby, której dane dotyczą

 1. Każdy Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych i otrzymania ich kopii, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu oraz prawo do przenoszenia danych.
 2. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody Użytkownik ma prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.
 3. Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy prawa o ochronie danych osobowych.
 4. W przedmiocie realizacji swoich praw oraz cofnięcia zgody można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail:  iod@ecosa.pl

5. Cookies

 1. Ciasteczka (ang. cookies) to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane na twoim komputerze, tablecie lub smartphonie podczas gdy odwiedzasz różne strony w internecie. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, „długość życia” ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.
 2. W związku z udostępnianiem zawartości serwisu internetowego ecosa.pl stosuje się  tzw. cookies, tj. informacje zapisywane przez serwery na urządzeniu końcowym użytkownika, które serwery mogą odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego, może także używać innych technologii o funkcjach podobnych lub tożsamych z cookies. Opisane w niniejszym punkcie Polityki Prywatności, informacje dotyczące cookies mają zastosowanie również do innych podobnych technologii stosowanych w ramach naszych serwisów internetowych. Pliki cookies (tzw."ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu internetowego ecosa.pl. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  1. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
  2. utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła,
 4. W ramach serwisu internetowego ecosa.pl możemy stosować następujące rodzaje plików cookies:
  1. "niezbędne" pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu internetowego, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu,
  2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu,
  3. pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu.
 5. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy ecosa.pl serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu internetowego. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika, a tym samym będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.
 6. Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia korzystanie z niektórych usług w ramach naszych serwisów internetowych, w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje natomiast braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych w serwisie internetowym ecosa.pl z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania. Poniżej informacja jak wyłączyć pliki cookie w przeglądarce:

  Jak wyłączyć pliki cookie w przeglądarce ?

6. Postanowienia końcowe

 1. GK ECO dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizyczne, techniczne i organizacyjne ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
 2. GK ECO zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszej Polityki Prywatności.