- Pierwszy z projektów badawczych zrealizowaliśmy wspólnie z firmą SBB – mówi Mirosław Romanowicz członek zarządu ds. operacyjnych ECO – kolejny, został zrealizowany wspólnie z konsorcjum Instytutu Energetyki i firmy Budimex. Projekty badawcze zakładały budowę zarówno samodzielnych układów odazotowania jak i innowacyjnej instalacji  odsiarczania i odazotowania w jednym procesie. Niestety badania nie przyniosły spodziewanych rezultatów techniczno – ekonomicznych, jednak dały nam ogląd dostępnych technologii.

 

Wnioski płynące z badań wyznaczyły kierunki realizacji nowej instalacji oczyszczania spalin. Mając na uwadze zebrane doświadczenia oraz przegląd rynku wykonawców ECO ogłosiło przetargi  na budowę poszczególnych instalacji, które co prawda ze sobą współpracują, jednak stanowią odrębne, niezależne zespoły funkcjonalne.

- Ogłosiliśmy postępowanie przetargowe nie wykluczając żadnej z technologii – mówi Paweł Krawczyk członek zarządu ds. ekonomicznych ECO – postawiliśmy jednak na rozwiązania sprawdzone w dużej energetyce, a przy tym uzasadnione ekonomicznie. Wyodrębnienie poszczególnych instalacji jako osobnych zadań ma też tą przewagę, że możemy opierać się na najlepszych rozwiązaniach, bez konieczności korzystania z rozwiązań pakietowych. 

Instalacja odazotowania jest zabudowana w kotle wodnym i kotle parowym, które w kolejnych latach będą stanowiły podstawowe jednostki produkujące ciepło na potrzeby miasta. W drugim etapie zbudowana zostanie nowa instalacja odpylania i odsiarczania. Inwestycja ta wymaga ingerencji w przewody spalinowe, będzie bowiem pracować pomiędzy kotłami a kominem. Termin realizacji tego zadania musi być ściśle powiązany z temperaturą zewnętrzną i wynikającym z nich zapotrzebowaniem na produkcję ciepła - te prace będą miały swoją kulminację w lecie 2022r. Zwieńczeniem inwestycji będzie zabudowa układu do ciągłego monitoringu emisji zanieczyszczeń.

- Zakończenie pierwszego etapu tej inwestycji pozwoli nam już w sezonie 2021/2022 znacząco zredukować emisję tlenków azotu NOx – dodaje Mirosław Romanowicz – osiągniemy poziomy gwarantowane nieprzekraczające 250 mg/ Nm3.


Opolska instalacja odazotowaniaOpolska instalacja odazotowania

Wykonawcą instalacji odazotowania jest firma ERC Technic z konsorcjum podwykonawców. Cała inwestycja związana z budową nowej instalacji oczyszczania spalin będzie sfinansowana ze środków własnych ECO. Realizacja pierwszego etapu kosztowała niemal 5 mln zł.

- Łączny planowany koszt całego zamierzenia inwestycyjnego to około 25 mln zł – mówi Paweł Krawczyk - Wydatki na modernizacje w zakresie ochrony środowiska, choć spore, nie będą miały znaczącego wpływu na ceny w branży ciepłowniczej. Dominującym elementem wpływającym na ceny ciepła pozostają wciąż koszty paliwa na rynkach lokalnych i światowych, jak również koszt zakupu uprawnień do emisji CO2.

 

ECO planuje, że kompletna instalacja oczyszczania spalin będzie pracować w Opolu od początku 2023 roku.