Konsorcjum projektowe SET_HEAT, oprócz ECO SA, tworzy także 11 innych partnerów, nie tylko z Polski, ale z 4 innych krajów Europy: Danii, Chorwacji, Litwy i Rumunii. Należy dodać, że w warsztatach, na terenie ECO SA uczestniczyli nie tylko przedstawiciele 12 partnerów projektu z 5 krajów Europy, ale także goście z Komisji Europejskiej oraz partnerzy z branży ciepłowniczej z Danii i Wielkiej Brytanii.
Wyjątkowym gościem spotkania był także profesor Henrik Lund z Uniwersytetu w Alborgu w Danii – wybitny ekspert w zakresie systemów energetycznych, ciepłownictwa i systemów odnawialnych i główny edytor czasopisma Energy. Profesor Lund zaangażowany jest bezpośrednio w prace projektowe SET_HEAT. W ramach spotkania wygłosił on wykład pt. „From fossil fuel-based separate to sector-coupled renewable energy-based energy systems” czyli „Od rozdzielnych systemów opartych na paliwach kopalnych do zintegrowanych sektorowych systemów energetycznych opartych na energii odnawialne”. Profesor Lund z dużą nadzieją wypowiadał się o zaangażowaniu uczelni opolskiej w prace nad dekarbonizacją ciepłownictwa, której jest dużym orędownikiem i którą uważa zarówno za konieczną oraz technicznie i ekonomicznie możliwą.

- Ciepłownictwo ma szczególną rolę w osiągnięciu neutralności klimatycznej całego sektora energetycznego. To dobrze, że Energetyka Cieplna Opolszczyzny, jednostki naukowe i całe konsorcjum, pochylają się nad tym problemem. Jestem przekonany, że realizacja projektu SET_HEAT przybliży nas do określenia optymalnego scenariusza dekarbonizacji nie tylko Opola ale sektora ciepłowniczego w Polsce i w innych krajach Europy - mówił prof. Lund.


Głównym celem warsztatów była prezentacja i dyskusja nad już osiągniętymi wynikami prac zespołu po pierwszym półroczu 3-letniego projektu. Warsztaty w Opolu, pierwsze z całego zaplanowanego cyklu, dotyczyły naszego miasta: poszukiwano optymalnego scenariusza dekarbonizacji systemu ciepłowniczego Opola z wykorzystaniem dostępnego w mieście ciepła odpadowego, źródeł odnawialnych oraz technologii sezonowego magazynowania ciepła.

Propozycja optymalnego scenariusza dla Opola do zrealizowania w pierwszym etapie dekarbonizacji – do roku 2028.


Trzydniowe warsztaty zakończyły się opracowaniem scenariusza I etapu transformacji opolskiego systemu. Dla zamodelowanych ścieżek cenowych i określonych nakładów finansowych na realizację projektów inwestycyjnych, wypracowano koncepcję wykorzystania źródeł ciepła odpadowego z przemysłu, planowanej spalarni odpadów oraz z oczyszczalni ścieków przy założeniu korzystania z istniejących i planowanych efektywnych układów skojarzonego wytwarzania ciepła i energii elektrycznej z gazu ziemnego. W propozycji przyjęto budowę sezonowego magazynu ciepła o minimalnej pojemności 200 tys. m3. Dodatkowo przyjęto możliwość wykorzystania kotła elektrycznego do produkcji ciepła z zielonego prądu – w przypadku niskich lub ujemnych cen energii elektrycznych. Dla przyjętych założeń, zaprognozowano także wielkość wynikowej ceny wytworzenia ciepła (składnik zmienny) – w perspektywie do roku 2050. Ponadto, w ramach warsztatów partner projektowy – spółka Kelvin – przeprowadził symulacje za pomocą opracowanego na potrzeby projektu modelu hydraulicznego systemu opolskiego.
Prace projektu SET_HEAT zakończą się jesienią roku 2026, a ich rezultatem będzie opracowanie replikowalnych modeli dekarbonizacji systemów w Polsce, Litwie, Rumunii i Chorwacji – na wzór tego co udało się przeprowadzić w Danii, uważanej za lidera ciepłownictwa w Europie.

Strona internetowa projektu znajduje się pod adresem: https://setheat.polsl.pl/. Można tam znaleźć wiele ciekawych informacji o projekcie, zarejestrować się jako interesariusz i wypełnić ankiety dostępności ciepła odpadowego w danych lokalizacjach.